Přehled novinek dle verzí programu Evix - professional institute software


Každá nová verze programu obsahuje všechny programové změny i ze všech předchozích aktualizací. Vždy lze použít pouze nejnovější upgrade !
Postup pro vytvoření souboru elektronického přenosu osobní a zdravotní dokumentace dítěte naleznete na konci této stránky.
verze z 21.8.2017
 • Přístupová práva zaměstnanců - volba pro převzetí práv od jiného pracovníka (např. pro kopírování práv dle prac. zařazení)
 • Přístupová práva zaměstnanců - povolit přístup k zápisům soc. pracovníka ve Výchovně-pedagogické dokumentaci
 • Kniha denní evidence - aktualizace
 • Kniha denní evidence - tisk aktuálních chorobopisů dětí ke dni
 • Kniha denní evidence - samostatný tisk zápisů ke skupinám a záznamů školy a výchovy
 • Kniha denní evidence - zápis kontrolní a hospitační činnosti a zdravotní záznam u dítěte je v seznamu zápisů zvýrazněn červeným písmem
 • Kniha denní evidence - nesplněné úkoly a vzkazy lze odfiltrovat na "jen v tento den ke splnění"
 • Kniha denní evidence - v tisku Knihy je na konci sestavy kolonka pro podpisy denní a noční služby
 • Skladová evidence - možnost pořízení hromadné výdejky ze skladu
 • Osobní evidence dětí - tlačítko pro zobrazení aktuálního věku dítěte ke dni (Roky Měsíce Dny)
 • Osobní evidence dětí - při tisku přehledu pohybů je možnost vlastního výběru konkrétních druhů pohybů
 • Osobní evidence dětí - v osobní kartě dítěte je kolonka pro datum platnosti občanského průkazu
 • Osobní evidence dětí - tisk podrobné osobní karty dítěte je doplněn o jeho fotografii
 • Osobní evidence dětí - tisk historie vlastních příjmů dítěte v datumu od - do
 • Osobní evidence dětí - osobní karta dítěte - záložka Nároky - čísla bankovních účtů plátců - možnost ČSSZ a Úřad práce
 • Kalendářní plán - možnost hromadného výmazu záznamů v zadaném období od - do
 • Předpisy, měs. závěrka - vypočtené předpisy nároků lze rozdělit na ZDVOP a ostatní
 • Předpisy, měs. závěrka - před automatickým výpočtem měsíčních předpisů nároků je volba "Nepočítat předpis PnD u celoměsíční nepřítomnosti"
 • Výchovně pedagogická dokumentace - rozšíření tiskových výstupů u přehledů kapesného a osobních odměn a darů
 • Historie zápisů vychovatelů a pedagogů - možnost tisku obsahu zápisů z Knihy denní evidence a pohovorů a poznatků z Výchovně-pedagogické dokumentace
 • Tisk opatření ve výchově - kolonka pro podpis vedoucího vychovatele
 • Přehled zapsaných opatření ve výchově je barevně odlišen podle druhu opatření (kladné, záporné, podmínečný odklad)
 • Propustka k pobytu mimo zařízení - možnost zapsat informaci Předal / Převzal
 • Zdravotník - možnost tisku přehledu úrazů, vyšetření a hospitalizací ve vybraném období od - do
 • Volba pro nastavení upozornění na vypršení datumu platnosti ústavní a ochranné výchovy
 • Nastavení osnovy PROD - možnost definice vlastního textu záhlaví a zápatí pro každé období zvlášť
 • Nastavení programových parametrů - aktualizace parametrů pro výpočet kapesného podle případné interní směrnice zařízení
 • Hlavní programové menu - Přehled PC v síti se spuštěným programem Evix - informace o počtu platných licencí
 • Optimalizace systému


verze z 5.1.2017
 • Měsíční a roční výkaz odpracované doby pracovníků je aktualizován pro rok 2017


 • verze z 23.5.2016
  • v nastavení osnovy dokumentace PROD je přidána možnost bližšího popisu bodů osnovy, v tiskové sestavě dokumentu je přidán popis hlavičky dokumentu a závěr s podpisy
  • do tiskové sestavy seznamu přijatých/vrácených plateb je pod VS dítěte přidáno os. číslo dítěte
  • při zápisu opatření ve výchově dle § 21 zák. č. 109/2002 Sb. je přidán příznak "Dítě s návrhem NESOUHLASÍ/SOUHLASÍ", tato informace je rovněž zobrazena v tiskové sestavě přehledu opatření
  • u žádostí o schválení pobytu dítěte mimo zařízení je v tisku potvrzení o propuštění přidáno políčko pro zápis č. OP osoby pobytu
  • při zápisu jízdy v Knize jízd je automaticky předvyplněno datum příjezdu
  • v Knize jízd vybraného vozidla je přidána evidence zůstatků PHM v jednotlivých měsících daného roku
  • v Osobní kartě dítěte je na záložce Soudní rozhodnutí přidáno "datum uplynutí platnosti ústavní výchovy"
  • spisové a skartační znaky pro elektronickou spisovou službu jsou doplněny o příznak Aktivní/Neaktivní
  • v Knize denní evidence je pro potřeby inspekcí přidán tisk přehledu zápisů pracovníků dle druhu a data zápisu


  • verze z 28.1.2016
   • optimalizace systému
   • aktualizace tiskové sestavy "Výkaz opravných položek k pohledávkám"
   • aktualizace měsíčního a ročního výkazu odpracované doby pracovníků
   • státní svátky 2016
   • programové nastavení - rok pro kontrolu zadání datumu příjemek a výdejek skladu


   verze z 9.9.2015
   • v hlavním programovém menu v položce "Program" je předvolba "Přehled PC v síti se spuštěným programem Evix" pro potřeby údržby systému apod.. Zobrazeny jsou název počítače v síti, uživatelský účet, datum a čas přihlášení do programu, lokální IP adresa
   • jsou zapracovány základní systémové parametry v rámci přípravy systému na generování elektronického oznámení o útěku a komunikace se servery PČR


   verze z 9.7.2015
   • v modulu "Kniha denní evidence" je při zápisu pracovní doby pracovníka možnost uložit datum a čas serveru (tuto fci lze nastavit individuálně v přístupových právech zaměstnanců)
   • v modulu "Osobní a zdr. evidence" lze v sekci "Peníze" evidovat depozitum kapesného, dále je zapracován tiskový statistický výstup přehledu umístěných a propuštěných dětí dle zdravotních pojišťoven ve vybraném období
   • v modulu "Výchovně pedagogická dokumentace" je při tisku PRODu dítěte možnost vybrat doplňující informace zařazené do tisku
   • v modulu "Kniha denní evidence" je aktualizován měsíční a roční výkaz odpracované doby pracovníků
   • v modulu "Předpisy, měs. závěrka, VK" je aktualizován automatický výpočet předpisů na vybrané období


   verze z 27.3.2015
   • v osobní kartě zaměstnance je přidáno pole "Délka denní pracovní doby" pro výpočet náhrady za čerpání řádné dovolené
   • v modulu "Kniha denní evidence" je do měsíčních a ročních výkazů odpracované doby pracovníků přidán sloupec s počtem hodin náhrady za čerpání řádné dovolené, sumarizace obsahuje informaci o matematickém vyjádření počtu odpracovaných hodin, příplatků a náhrad


   verze z 9.2.2015
   • v modulu "Osobní a zdr. evidence dětí" je přidána sekce "ZDVOP" pro evidenci dokumentace dětí zařízení pro děti vyžadující okamžitou péči
   • v osobní kartě dětí je přidána položka rodné jméno otce a matky
   • v modulu "Kalendářní plán u dětí" je přidána možnost filtrace přehledu plánovaných akcí dle položky "zodpovídá" i s vlivem na tisk
   • je zapracováno vizuální zobrazení průběhu zpracování výpočtu měs. předpisů a výpočtu kapesného s informací o příjmení a jménu dítěte
   • v modulech "Sklad" a "Ošacení dětí, obuv aj." je možnost vyřazení položek z hromadné výdejky po jednotlivých kusech, uživatelské definice seznamů "Stav" a "Kategorie", optimalizace evidence zásob
   • v modulu "Kniha denní evidence" je součástí tiskového výstupu funkce pro výpočet měsíčních a ročních výkazů odpracované doby pracovníků s přihlédnutím k znění Zákoníku práce č. 262/2006 Sb. a z toho plynoucím přehledům o práci přesčas, ve svátek atd. (PPČ a (PSsPPČ) s tiskovým výstupem pro mzdovou účtárnu
   • optimalizace systému


   verze z 14.4.2014
   • je přidána podpora adresářové zkratky druhu kontaktu "PČR" do výběru před tiskem útěkového listu
   • do tiskové sestavy pohovoru s dítětem po návratu z útěku je doplněna možnost podpisu dítěte
   • při zápisu služby vychovatelů v modulu "Kniha denní evidence" je přidána možnost "Omezení služby na vybrané výchovné / rodinné skupiny"
   • v modulu "Kniha denní evidence" je v možnostech tisku zápisů pracovníků, zápisů školy a výchovy a návštěv u dětí přidána volba "Vytisknout pouze vychovatele s omezením na vybranou skupinu"
   • optimalizace systému


   verze z 4.2.2014
   • tisk měsíční závěrky je rozšířen o možnost tisku detailního přehledu seznamu dětí s přeplatky nebo nedoplatky na kontech k datu závěrky s celkovou sumarizací
   • je doplněno krácení výše nároku na osobní odměny a dary dětí od 1.1.2014
   • tisková sestava "Vyplacené odměny, dary a přísp. dle § 33 ve vybraném období" je doplněna o informaci popisu důvodu výplat částek, datumu výplaty a sumarizaci u každého dítěte
   • v modulu "Opravné položky" je při tisku výkazu doplněna možnost vytisknout přílohu "Seznam účetně odepsaných pohledávek z výkazu"


   verze z 3.2.2014
   • V modulu "Kniha denní evidence" je u zápisů pracovníků, záznamů školy a výchovy a návštěv u dětí zaznamenána informace o výchovné / rodinné skupině v daný den a tyto záznamy je následně možné tisknout odděleně podle vybraných skupin


   verze z 28.1.2014
   • oprava výpočtu kapesného s přihlédnutím k záporným opatřením ve výchově v návaznosti na změnu limitů dle nařízení vlády č. 460/2013 Sb. ze dne 4. prosince 2013, platného od 1.1.2014


   verze z 27.1.2014
   • doplnění programových funkcí podle znění nařízení vlády č. 460/2013 Sb. ze dne 4. prosince 2013, platného od 1.1.2014
   • v tisku seznamu opatření ve výchově je informace o vybraných odstavcích § 21 zák.č. 109/2002 Sb.


   verze z 6.1.2014
   • do způsobu odeslání pošty je přidána volba "Placeno převodem" s akceptací takto uložených zápisů v poštovním podacím archu
   • je doplněna kontrola na zapsaný rok v datumu zápisu odměn a darů dětí ve vybraném období (roce)
   • možnost definovat osnovu PROD pro více uživatelsky definovaných období (školní roky)


   verze z 21.10.2013
   • v modulu "Ošacení dětí, obuv a jiné" je možnost vytisknout historii přeřazených položek mezi dětmi


   verze z 23.9.2013
   • v modulu "Historie zápisů vychovatelů a pedagogů" je přidána možnost filtrovat informace dle druhu zápisu příslušné sekce
   • v nastavení přístupových práv zaměstnanců je pro modul "Kniha denní evidence" přidána volba "Povolit změnu datumu a času a výmazu služby"


   verze z 9.9.2013
   • v úvodním okně programu je k dispozici tl. s novou funkcí "Historie zápisů vychovatelů a pedagogů" pro okamžité shlédnutí zapsaných informací u vybraných dětí/skupin (v nastavení přístupových práv zaměstnanců zařízení lze přístup zakázat)
   • v úvodním okně programu je k dispozici tl. s novou funkcí "Změna přihlášeného pracovníka" pro dynamické odhlášení/přihlášení uživatele programu
   • při zápisu opatření ve výchově je možnost zadat do jednoho opatření více důvodů dle § 21 odst. 1),2),3),4) zák. č. 109/2002 Sb. (např. pro bodový systém)
   • při tisku opatření ve výchově je součástí hlavičky tiskové sestavy popis ustanovení § 21 odst. 1),2),3),4) zák. č. 109/2002 Sb. (pro informaci dítěte při podpisu apod.)
   • v nastavení přístupových práv zaměstnanců zařízení je přidána volba "Tisknout tiskové sestavy" v Knize denní evidence
   • efekt zákazu vybraných výchovných/rodinných skupin pro prohlížení zápisů je mimo Výchovně-pedagogickou dokumentaci rozšířen i na Knihu denní evidence, Kalendářní plán u dětí a Aktuální přítomnost dětí
   • tiskový výstup PROD byl doplněn o informace ve smyslu předchozí programové aktualizace


   verze z 22.7.2013
   • v modulu "Osobní a zdravotní evidence dětí" je v osobní kartě dítěte volba "Vhodný/á do pěstounské péče"
   • v modulu "Výchovně-pedagogická dokumentace" je PROD doplněn o další související relevantní údaje z osobní karty dítěte
   • v nastavení přístupových práv zaměstnanců zařízení je možnost zákazu vybraných výchovných/rodinných skupin pro prohlížení zápisů ve Výchovně-pedagogické dokumentaci


   verze z 4.6.2013
   • v modulu "Osobní a zdravotní evidence dětí" je možnost filtrovat pohyby dětí také podle jednotlivých kategorií pohybů
   • v modulu "Osobní a zdravotní evidence dětí" je nová záložka "ARCHIVAČNÍ KARTA DĚTÍ"
   • v osobní kartě dítěte je jako forma umístění v zařízení přidána volba "Ambulantní péče (DDÚ, DÚM)"


   verze z 18.3.2013
   • v modulu "Zdravotník" je opraven tisk zdravotní karty dítěte
   • v tiskové sestavě předpisů na vybrané období je v sumarizaci celkový součet předpisů všech kont
   • velikost výkonné aplikace je komprimována cca o 40%, což zvyšuje rychlost načtení programu v rámci sítě
   • optimalizace modulu "Výchovně-pedagogická dokumentace"


   verze z 4.3.2013
   • v modulu "Výchovně-pedagogická dokumentace" je sekce "Psycholog" rozšířena o zápisy psychologa ke skupinám
   • přístupová práva zaměstnanců jsou rozšířena o právo zaškrtávat "splněno" v úkolech a vzkazech druhých vychovatelů a práva pro přístup do sekcí "Etoped" a "Psycholog"
   • u zápisů v modulu "Kalendářní plán u dětí" je u volby zajištění automobilu přidána informace o času odjezdu


   verze z 11.2.2013
   • v modulu "Kniha denní evidence" je v tiskových sestavách přidán tisk denních chorobopisů a průběhu nemoci u nemocných dětí
   • v modulu "Pohledávky" je do tiskových výkazů přidána informace o celkové výši krátkodobých a dlouhodobých pohledávek dle splatnosti


   verze z 4.2.2013
   • v modulu "Kniha denní evidence" je na záložce s pohyby dětí nad tabulkou dětí v zařízení nové tlačítko [N], kterým lze k vybranému dítěti zapsat nemoc (v zařízení):
   • - tyto zápisy jsou synchronizovány se zápisy ve Zdravotní evidenci - ošetřovna
   • - na řádku za jménem dítěte vpravo je v případě, že je dítě nemocné, červeným písmem znak písmene N pro vizuální kontrolu počtu nemocných dětí v daný den (info o počtu nemocných dětí je i v tisku Knihy denní evidence)
   • v osobní kartě dítěte je u fyzického popisu přidána informace o tělesné váze dítěte a poznámka o důležitých změnách - tyto informace jsou rovněž přenášeny do tisku útěkového listu
   • do tisku útěkového listu jsou nově zapsány informace o čísle mobilních telefonů rodičů a jiných osob z osobní karty dítěte pro potřeby PČR


   verze z 30.1.2013
   • v sekci "Etoped" je u měsíčního hodnocení skupiny upraveno třídění dle datumu zápisu vzestupně/sestupně s přesunem pozice na první zápis


   verze z 28.1.2013
   • v žádostech o schválení pobytu dítěte mimo zařízení (dovolenky) je možnost výběru jména a kontaktu sociálního pracovníka OSPOD (dosud jen kurátor)
   • u zápisu pohybů dětí je vedle vyplnění datumu a času konce pohybu zapsán pracovník, který pohyb dítěte ukončil
   • v modulu "Výchovně-pedagogická dokumentace" je samostatná sekce "Psycholog"
   • v části předběžné evidence dětí jsou přidány informace OSPOD
   • v modulu "Pohledávky" je na záložce "Seznam všech pohledávek (předpisů) s možností vyřazení z režimu opravných položek" rozšířena možnost filtru a tisku předpisů (pohledávek)
   • v modulu "Předpisy, měs. závěrka" je upravena nabídka tiskových sestav inventarizace kont u dětí
   • modul "Jízdy" je doplněn o následující volby:
   • - možnost vyřazení vozidla v evidenci vozidel
   • - u zápisu jízdy je doplněn žadatel jízdy
   • - u zápisu čerpání PHM je doplněno číslo dokladu a možnost editace zápisu
   • - tisk knihy jízd dle filtru podle vybraného řidiče jízd nebo jízd ve věci vybraného dítěte


   verze z 7.1.2013
   • modul "Osobní a zdr. evidence dětí" je rozšířen o novou záložku "Předběžná evidence dětí, které mají nastoupit
   • zápis nové osobní karty dítěte je doplněn o volbu "Převést dítě z předběžné evidence" (viz výše)
   • tiskové výstupy v modulu "Opatření ve výchově" jsou doplněny o tisk důvodu opatření


   verze z 17.12.2012
   • optimalizace SQL dotazů


   verze z 10.12.2012
   • v modulu "Osobní a zdr. evidence dětí" je v tisku zobrazeného seznamu dětí zařízení možnost vytisknout zkrácenou sestavu
   • kontrola na zápis o vyřazení VK v přehledu plateb u vybraného dítěte


   verze z 3.12.2012
   • v nastavení programových funkcí je předvolba, zda zahrnovat do výpočtu kapesného i děti na smlouvu či nikoliv
   • v modulu "Kniha denní evidence" je doplněno řazení návštěv dle pořadí zápisu události a optimalizace zobrazení záznamů a zápisů


   verze z 26.11.2012
   • v modulu "Přijaté, vrácené platby" je u zápisu platby rozšířeno pole "Poznámka"
   • v modulu "Ošacení dětí, obuv a jiné" je doplněna nabídka stavu položky
   • v modulu "Výchovně-pedagog. dokumentace" je možnost nastavení zobrazení ostatních záznamů u dítěte dle datumu i sestupně
   • v tiskové sestavě přehledu položek ošacení aj. u dítěte je přidána informace o důvodu vyřazení položky
   • ve skladové evidenci u výdejek a v evidenci ošacení dítěte je u zápisu položky doplněna přednabídka důvodů vyřazení


   verze z 12.11.2012
   • v modulu "Předpisy, měs. závěrka, VK" je do tiskové sestavy "Vyúčtování plateb na vybraném kontě dítěte (pro rodiče, úřad apod.)" přidána informace o datumu příchodu a odchodu dítěte do/z zařízení
   • v návaznosti na účinnost novely zák. č. 109/2002 Sb. od 1.11.2012 jsou aktualizovány tyto funkce:
   • - úprava nabídky § 21 při zápisu opatření ve výchově
   • - v měsíci příchodu a odchodu dítěte ze zařízení je při výpočtu poměrné části výše měsíčního nároku na příspěvek na úhradu péče zrušen institut 15. hodiny dle § 30 odst. 1
   • - částka příspěvku na úhradu péče se nyní zaokrouhluje již pouze výhradně na koruny směrem nahoru dle § 27 odst. 8 (původní nastavení zakrouhlování je platné dle nastavení programu pro výpočty do 31.10.2012 včetně


   verze z 1.11.2012
   • v modulu "Kniha denní evidence" je u zápisu trvalého propuštění vybraného dítěte doplněna informace VS a datum narození dítěte
   • v modulu "Přijaté a vrácené platby" je přidána optimalizace zápisu přijatých/vrácených plateb na druhé záložce hromadného zápisů plateb


   verze z 30.10.2012
   • oprava přiřazení pracovního zařazení u pracovníků konajících službu v modulu "Kniha denní evidence"
   • doplnění údaje pracovního zařazení pracovníků v tiskové sestavě výkazu odpracované doby v modulu "Kniha denní evidence"


   verze z 29.10.2012
   • v zápisech služeb v modulu "Kniha denní evidence" je u jména pracovníka zobrazena informace o jeho pracovním zařazení
   • v hlavním menu v položce "Seznamy" je volba "Názvy písemností pro předmět dopisu"
   • v modulu "Elektronická spisová služba" je při zápisu pošty možnost výběru z předdefinovaných názvů písemností pro předmět dopisu
   • v nastevní přístupových práv zaměstnanců je na druhé záložce u volby "Sklad" volba "Právo zapisovat pohyb na skladových kartách atd."
   • v modulu "Osobní a zdr. evidence dětí" je přidána možnost filtrovat zobrazený seznam dětí podle jejich zařazení do interního oddělení zařízení
   • v modulu "Sklad - skladová evidence" je v tiskových sestavách ve volbě "Příjemky (nákupy) na skladové karty" možnost tisku příjemek na všech skladových kartách
   • v modulu "Sklad - skladová evidence" je možnost prohlížet výdejky ze skladových karet i při nulovém stavu MJ
   • v nastavení upozornění přihlášeného pracovníka (hlavní menu "Nastavení") je volba pro upozorňování na nesplněné úkoly z plánu údržby z modulu "Kniha denní evidence"


   verze z 22.10.2012
   • doplnění textu dle § 23 odst. 1a) zákona č. 109/2002 Sb. v tisku "Potvrzení žádosti o povolení pobytu dítěte mimo zařízení"
   • nezobrazování zápisů s nevyplněným datumem události v modulu "Dnešní upozornění"


   verze z 10.10.2012
   • oprava v tisku podacího deníku sp. služby
   • změna položky místa pobytu v tisku potvrzení o propuštění dítěte ze zařízení


   verze z 8.10.2012
   • v žádosti o schválený pobyt dítěte mimo zařízení je možnost tisku "Potvrzení o propuštění" s údaji o předaných náležitostech dítěti apod.
   • třídění a tisk spisových a skartačních znaků
   • v modulu "Přijaté a vrácené platby" je dynamické zobrazování součtu plateb při pohybu v seznamu dětí


   verze z 1.10.2012
   • v modulu "Předpisy, měs. závěrka, VK" je samostatný tisk automaticky vypočtených předpisů
   • zobrazení všech reedukačních zápisů v jednom dokumentu je možno nastavit dle datumu od nejnovějšího zápisu sestupně
   • jsou doplněny tiskové sestavy o přehledu průběžných pohybů dětí v zadaném období"
   • optimalizace SQL dotazů a připojení k databázi


   verze z 10.9.2012
   • v hlavním menu v položce "Správce - Základní údaje o zařízení ..." je u datových polí "Typ zařízení / Zařízení" předvolba DD_DD
   • je přizpůsoben formát tabulky "Statistika_obsazenosti.xls" statistického výkazu pro zřizovatele
   • v předvolbách tisku v modulu "Kniha denní evidence" je nově možnost tisku "Počty pohybů dětí zadaných pracovníky dle data"
   • informace o počtu přítomných dětí ve věku do 15 a nad 15 let v modulu "Aktuální přítmnost dětí" je pro potřeby kuchyně zohledněna na dosažení 15 let v průběhu školního roku (od 1.9. do 31.8.)


   verze z 5.9.2012
   • oprava dostupnosti tlačítka pro výmaz průběžných pohybů dětí


   verze z 3.9.2012
   • v tisku Knihy denní evidence je počet dětí, fyzicky přítomných během dne v zařízení
   • před název souboru nového vystaveného dokumentu ve Wordu je generována informace o dni a času vzniku dokumentu


   verze z 17.8.2012
   • Oprava pole "jméno a příjmení dítěte" v tiskové sestavě "Součty obratů na kontech a zůstatky u zobrazených dětí"


   verze z 6.8.2012
   • Optimalizace SQL dotazů


   verze z 23.7.2012
   • nová funkce "Statistika obsazenosti" pro zasílání informací zřizovateli zařízení - MŠMT (v sekci "Aktuální přítomnost dětí"). Vygenerování dat probíhá do xls tabulky MŠMT (D-TUBE). Doplňující informace (ID zařízení, kapacita, typ zařízení, odl.prac.) je nutno nastavit v základních údajích o zařízení.
   • funkce uzamykání dne v modulu "Kniha denní evidence" je přemístěna z akce před tiskem knihy na tlačítko "Zamknout/Odemknout"
   • před tiskem Knihy denní evidence jsou podrobné předvolby pro výběr žádaných informací z Knihy do tisku
   • v modulu "Přijaté a vrácené platby" je samostatná funkce tl. pro zápis výběru z vkladní knížky dítěte
   • v modulu "Výchovně-pedagogická dokumentace" je v možnostech tisku přehledů kapesného volba pro retrospektivní výpis vyplaceného kapesného dítěte ve vybraném období
   • v modulu "Ošacení dětí, obuv a jiné" je možnost tisku položek u vybraného dítěte dle datumu předání do užívání za vybrané období


   verze z 25.6.2012
   • v modulu Pohledávky je rozšířená tisková sestava výkazu opravných položek dle vyhl. č. 410/2009 Sb.


   verze z 7.6.2012
   • Kniha jízd je doplněna o pole datum a čas příjezdu
   • v modulu "Aktuální přítomnost dětí" je v tisku zobrazena informace o počtu přítomných dětí (v zařízení, škole, vycházce) do 15 a nad 15 let - pro kuchyň
   • v modulu "Ošacení dětí, obuv aj." je nové tlačítko pro hromadné vyřazení všech položek u vybraného dítěte (např. při propuštění apod.)


   verze z 28.5.2012
   • Optimalizace SQL dotazů


   verze z 21.5.2012
   • modul "Pohledávky" - oprava pole "datum splatnosti pohledávky" ve výkazu


   verze z 14.5.2012
   • Finální verze modulu "Pohledávky" pro evidenci opravných položek k pohledávkám po splatnosti dle vyhl. č. 410/2009 Sb. s následujícími možnostmi:
   • - hodnota pohledávek snížená případnými přeplatky nebo kladným počátečním zůstatkem na daných kontech
   • - hodnota úhrad pohledávek v režimu opravných položek
   • - hodnota vytvořených opravných položek u pohledávek v režimu opravných položek
   • - zrušené opravné položky do výše úhrad pohledávek v režimu opravných položek
   • - účetní zůstatky pohledávek
   • - finanční zůstatky pohledávek
   • - hodnota úhrad po účetním odepsání pohledávek
   • - hodnota zrušených opravných položek do výše úhrad po účetním odepsání pohledávek
   • - vždy aktuální konečná hodnota pohledávek v částkách k vymáhání - skutečný finanční stav pohledávek
   • Veškeré potřebné částky pro zachycení v účetnictví zařízení jsou vypočteny a sumarizovány k zadanému datumu uzávěrky / výkazu


   verze z 12.3.2012
   • v nastavení přístupových práv zaměstnanců je právo pro přístup do části "Etoped, spec. pedagog" ve Výchovně-pedagogické dokumentaci
   • v hlavním menu programu v položce "Správce" je nově volba " Výchozí typ písma pro zápisy ve Výchovně-pedagogické dokumentaci"
   • v osobním průkazu zaměstnanců je poznámka o neplatnosti průkazu bez předložení OP zaměstnance
   • v modulu "Pohledávky" je nově dostupný "Výkaz neuhrazených pohledávek (předpisů)" a "Seznam předpisů s možností vyřazení z režimu opravných položek"


   verze z 5.3.2012
   • v evidenci ošacení dětí je možnost přeřazení vydaných položek jinému dítěti
   • v modulu "Sklad" lze při zápisu výdejky vydat položky nejen dítěti, ale i zaměstnanci nebo výchovné/rodinné skupině


   verze z 6.2.2012
   • v modulu "Předpisy, měs. závěrka, VK" je automatické předvyplnění datumu splatnosti předpisů podle vybraného období
   • v modulu "Předpisy, měs. závěrka, VK" lze u automatického výpočtu předpisů za vybrané období zadat datum splatnosti zvlášť u každého vybraného druhu konta
   • v modulu "Předpisy, měs. závěrka, VK" je aktualizovaná tisková sestava "Inventarize zůstatků vybraného konta u všech dětí ke konci vybraného období"
   • v modulu "Pohledávky" je před výpočtem opravných položek možnost výběru druhů kont
   • v evidenci zaměstnanců lze změnit jméno a příjmení zaměstnance při editaci jeho osobních údajů
   • v modulu "Kniha jízd" je u zápisu jízdy nově pole pro zápis informací o spolujezdcích


   verze z 25.1.2012
   • v hlavním programovém menu v nabídce "Pohledávky" položka "Účtování oprav. položek k pohl. dle vyhl. č. 410/2009 Sb." ve druhé již placené verzi (cena 2.400,- Kč včetně DPH 20%). Modul pohledávek budeme dále rozvíjet.


   verze z 16.1.2012
   • v modulu "Kniha jízd" je u zápisu a tisku datumu jízdy nově údaj o čase jízdy
   • v modulu "Výchovně-pedagogická dokumentace" je v tiskové rekapitulaci mimořádných odměn a darů dětem sumarizace položek za daný rok
   • v hlavním programovém menu je nová položka "Pohledávky", poskytující výkazy o tvorbě opravných položek k pohledávkám dle vyhl. č. 410/2009 Sb.. V této aktualizaci je zprovozněna první ze dvou etap vývoje tohoto nového modulu a obsahuje zachycení datumu splatnosti u zápisu předpisů (pohledávek) a stav a rozpis opravných položek ke konci zadaného období. Dokončení druhé fáze bude dostupné v průběhu několika dnů, jakmile obdržíme konečnou metodiku účtování.
   • v nastavení přístupových práv zaměstnanců je v nabídce "Volby hlavního menu programu" položka práva "Účtování oprav. položek k pohl. dle vyhl. č. 410/2009 Sb."


   verze z 12.9.2011
   • tato aktualizace z 12.9.2011 nahrazuje předchozí aktualizaci z 5.9.2011, která byla tímto doplněná na základě zpětné vazby klientů
   • vzhledem k tomu, že v některých zařízeních se zapisuje přehled o plnění týdenního programu výchovně vzdělávací činnosti do Knihy denní evidence, je u týdenního plánu ve Výchovně-pedagogické dokumentaci volba "Nepoužívat zápis o průběhu plnění denního plánu"
   • byla upravena sekce "Reedukační zápisy"
   • v hlavním programovém menu v položce "Seznamy" je nová volba "Druhy reedukačních zápisů"
   • při zápisu opatření ve výchově se při výběru daného ustanovení §21 zák. č. 109/2002 Sb. zapisuje druh opatření (kladné/záporné) automaticky
   • v modulu Kniha denní evidence lze pořídit kopii zápisu návštěvy apod. u dítěte (např. stejná událost u sourozenců)
   • pokud jste provedli aktualizaci systémového prostředí programu na okolních počítačích v síti (klienti) u předchozí aktualizace programu, není nutné tuto aktualizaci na okolních počítačích již provádět


   verze z 29.8.2011
   • sekce "Etoped" v modulu Výchovně-pedagpogické dokumentaci byl na žádost našich klientů upraven na filtrování zápisů vždy pouze ke konkrétnímu dítěti, sekce "Měsíční hodnocení skupiny" je platná na jednotlivé skupiny
   • tlačítko pro okno "Nástěnka" je přístupné ze všech oken hlavních programových modulů stejně, jako z úvodního okna programu


   verze z 22.8.2011
   • v modulu Adresář lze přidávat nové kontakty pořízením kopie z již existujícího kontaktu
   • v hlavním programovém menu v položce Seznamy lze přidávat a editovat názvy bankovních ústavů a jejich kódů
   • v modulu Kalendářní plán u dětí je přidán přehled o termínech odjezdů dětí na dovolenky ze schválených žádostí o povolení pobytu
   • v hlavním úvodním okně programu a v každém okně jednotlivých modulů je vlevo dole tlačítko "Nástěnka", kde lze libovolně vkládat např. dokumenty Wordu, Excelu, Pdf apod. (např. přetažením myší z jiného umístění, vložení kopie dokumentu atd.)
   • v modulu "Předpisy, měs. závěrka, VK" je na třetí záložce "Měsíční závěrka (mimo VK) a uzamčení období" tlačítko pro uzamčení vybraných období a pro přehled uzamčených období
   • je přepracován a doplněn modul "Výchovně-pedagogická dokumentace" s následujícími změnami:
   • týdenní program výchovně vzdělávací činnosti je rozdělen na jednotlivé dny vybraného týdne daného roku pondělí - neděle, spolu s týdenním hodnocením, zapisuje se plán a zápis o průběhu plnění
   • PROD - program rozvoje osobnosti dítěte s možností nastavit si osnovu vlastního dokumentu v každém zařízení (osnova se nastavuje v hlavním programovém menu v položce "Správce - Osnova PROD (Program rozvoje osobnosti dítěte)"
   • reedukační zápisy dle typu zápisu
   • sekce "Etoped" se samostatnými zápisy etopeda, speciálního pedagoga
   • ve všech nových částech modulu Výchovně-pedagogické dokumentace je možno zapisovat zápisy s libovolnou možností změny písma, barvy apod., lze vkládat tabulky atd.
   • v hlavním programovém menu v položce Správce je nová volba "Osnova PROD (Program rozvoje osobnosti dítěte)", kde si každé zařízení může navolit nebo zkopírovat stávající osnovu tohoto dokumentu
   • v hlavním programovém menu v položce Správce je nová volba "Jména zaměstnanců, kteří provedli uzamčení měsíčních závěrek předpisů" s možností tisku
   • v hlavním programovém menu v položce Správce ve volbě "Nastavení přístupových práv zaměstnanců" jsou dvě nová práva: pro editaci zápisů PROD, Týdenního programu VVČ a právo uzamykání měsíčních závěrek předpisů
   • doporučujeme s touto aktualizací stáhnout a nainstalovat aktualizaci systému i na okolní PC v síti (klient) - jako administrátor fyzicky na daném PC, nedoporučujeme přes vzdálenou plochu


   verze z 2.5.2011
   • úvodní okno i okna hlavních modulů obsahují v levé části okna tlačítka pro vstup (přepnutí) do ostatních modulů. Zobrazují se podle přístupových práv přihlášeného pracovníka
   • v Aktuální přítomnosti a v Knize denní evidence jsou další sloupce pro identifikaci pohybů, sloupce interpretují jednotlivé kategore pohybů, informace o začátku a konci pohybu jsou nyní pod sebou
   • v Knize denní evidence jsou návštěvy dětí na samostatné záložce, informace o nově příchozích nebo propouštěných dětech jsou přemístěny na první záložku vedle informací o stravě
   • třídění dat zobrazených v seznamech v hlavních modulech je nyní funkční po kliknutí na šipkou zvýrazněný sloupec, možnosti třídících kritérií jsou značně rozšířeny
   • okno Denní upozornění je zobrazeno ve dvou záložkách, kvůli možnosti zobrazení více položek, na každé záložce je uveden počet upozornění
   • v Elektronické spisové službě jsou zrušené záznamy (vymazané) vidět šedou kurzívou, v tisku jsou červeně označeny jako stornované, číselná řada je zachovávána. Je zrychleno načítání dat. Fyzické trvalé odstranění těchto záznamů může provést pouze správce programu v nové nabídce hlavního menu Správce
   • do hlavního programového menu je vložena nová položka Správce, kde jsou integrovány ty akce, které může z hlediska kompetence provést pouze osoba mající k dispozici hlavní heslo správce programu
   • v modulu Přijaté/vrácené platby je informace o počátečním a konečném stavu vybraného konta dítěte a součet všech zapsaných předpisů MD, tyto informace jsou rovněž na tiskové sestavě
   • v Nastavení programových funkcí (vpravo dole) si může každý pracovník na svém PC nastavit, který modul programu se má spustit okamžitě po přihlášení do programu
   • v modulu Předpisy, měs. závěrka, VK je na záložce automatických předpisů tlačítko pro hromadný výmaz takto pořízených předpisů ve vybraném období
   • v Nastavení přístupových práv zaměstnanců jsou přidány předvolby - právo editace a výmazu je rozděleno na samostatné předvolby, nová jsou přístupová práva pro Záchytné pracoviště, taktéž lze nastavit přístup pro každou jednotlivou položku hlavního programového menu, právo tisknout osobní průkazy ostatních zaměstnanců
   • v modulu Kniha jízd lze vybrat jméno jiného řidiče u zápisu jízdy
   • byla provedená optimalizace rychlosti zpracování přístupu k datům, SQL dotazy
   • v Osobní kartě dítěte je u školy možnost zapsat funkční odkaz na internetové stránky školy
   • v Osobní kartě dítěte je u soudních opatření za páchání provinění rozšířeno pole pro zápis druhu/popisu opatření
   • v tiskových sestavách v Osobní evidenci dětí je místo položky "Průběžné pohyby / nepřítomnost dětí" volba "Evidenční přehled umístěných dětí v období", tisk pohybů je nyní dostupný z tisku v průběžných pohybech dětí v modulu Osobní evidence dětí
   • v Knize denní evidence lze pro tisk vybraných pohybů dítěte zadat období počátku pohybů od-do


   verze z 17.1.2011
   • v přehledu pohybů dětí je nové tlačítko pro prohlížení detailu informací o zapsaném pohybu
   • v modulu Nastavení přístupových práv zaměstnanců správcem programu jsou tyto další dvě předvolby:
   • 1. předvolba: Po vstupu do zdrav. dokumentace zápisy pouze prohlížet - pro pracovníky, kteří potřebují znát tyto informace, ale nemají právo je měnit
   • 2. předvolba: Nahlížet do detailu informací o jednotlivých pohybech dětí - pro pracovníky, kteří nemají právo editace pohybů


   verze z 1.1.2011
   • možnost změny velikosti hlavního okna programu pro každého uživatele zvlášť - jeho velikost a pozice zůstane uložená
   • v modulu Zdravotník je u evidence úrazů dítěte možnost zapsat úrazovou pojišťovnu, datum nahlášení úrazu, výši čerpané pojistné částky a datum přijetí finančního plnění
   • v modulu Elektronická spisová služba je dostupný nový poštovní podací arch České pošty, a.s. pro doporučené zásilky
   • v modulu Výchovně-pedagogická dokumentace lze vytisknout seznam vybraných organizovaných činností a akcí zařízení dle datumu
   • v modulu Aktuální přítomnost dětí je optimalizováno zrychlení načítání datových údajů


   verze z 14.11.2010
   • formát fotografie v tisku osobního průkazu zaměstnanců umožňuje nyní i nalepení fotografie v zákonném formátu
   • v evidenci ošacení dětí je možnost zadat jako způsob získání - Od zařízení
   • všechny programové tiskové sestavy lze vytisknout do souboru .pdf (možnost zaslání tiskové sestavy např. e-mailem)
   • v evidenci ošacení dětí lze vytisknout rovněž pouze vyřazené položky dle datumu vyřazení
   • v evidenci zaměstnanců zařízení lze vytisknout seznam zaměstnanců a jejich kontaktních údajů (telefony apod.)
   • v elektronické spisové službě je pod tl. Ceniny nová funkce pro zápis a sledování nákupů a spotřeby cenin (poštovních známek) dle období
   • při zápisu pošty lze z výše uvedené evidence cenin zapisovat neomezeně tzv. cenu poštovného (tato informace se následně zobrazuje i v tisku podacího deníku pod číslem řádku)


   verze z 20.9.2010
   • Upgrade SQL dotazů


   verze z 29.8.2010
   • v modulu Osobní a zdravotní evidence dětí lze v tisku přehledu průběžných pohybů dětí použít filtr na interní oddělení zařízení (pohyby dětí tohoto oddělení)
   • v sekci Ošacení dětí, obuv a jiné jsou rozšířeny možnosti tiskových sestav
   • ve vytištěných propustkách lze zapsat den a čas skutečného návratu a osobu, která příchod zapsala
   • v modulu Elektronická spisová služba je možnost připojit k zápisu pošty neomezený počet dokumentů, taktéž zvlášť i k zapsané odpovědi
   • v modulu Osobní a zdravotní evidence dětí lze v přehledu průběžných pohybů tyto před tiskem odfiltrovat a zobrazit dle datumu začátku a konce pohybů


   verze z 7.6.2010
   • v modulu Výchovně-pedagogická dokumentace je možnost vytisknout přehled opatření ve výchově dle dítěte / dětí, datumu a druhu opatření
   • při ručním doplnění údajů vypočteného kapesného dítěte lze vybrat způsob vyplacení hotově, bankovním převodem, zasláno poštou
   • vypočtené kapesné lze vytisknout taktéž podle vybraného způsobu vyplacení v daném období
   • pro pracovníky zařízení, kteří mají os. karty dětí pouze k prohlížení, jsou dostupná tlačítka přechodných bydlišť dítěte, otce, matky, jiných osob a os. průkazu dítěte


   verze z 24.5.2010
   • výše max. nároku na kapesné dětí dle jejich věkových kategorií je automaticky vypočtena průměrem, pokud dítě v daném měsíci kapesného dosáhlo věku 6 let, 10 let nebo 15 let
   • v Knize denní evidence - Záznamy školy a výchovy - Záznamy u dítěte/skupiny lze vytisknout záznamy buď u dítěte nebo u celé skupiny, všechny zápisy nebo vybraný druh zápisu, s filtrem zápisů v datumu od-do
   • v Knize denní evidence je na záložce "Pohyb dětí v tento den" tlačítko pro zápis hromadného návratu
   • v Knize denní evidence je u návštěv dětí možnost vybrat zvlášť návštěvu kurátora nebo soc. pracovníka
   • modul Aktuální přítomnost dětí je nově aktualizován na síti každých 20 vteřin, rovněž zachycuje přítomnost dětí bez ohledu na zápis jejich pohybů v plánu do budoucna
   • v sekci "Žádosti o schválení pobytu mimo zařízení (dovolenky)" lze u každého dítěte samostatně vytisknout vybraný přehled žádostí ve věci tohoto dítěte
   • u vytisknutých propustek lze dopsat den a čas faktického návratu a podpis zapisovatele pro potřeby archivace těchto dokladů
   • v modulu "Ošacení dětí, obuv a jiné" je možnost zadat počet ks u individuálního přidělení položek mimo sklad, počet ks je následně i v tiskové sestavě
   • v nastavení přístupových práv zaměstnanců zařízení je nová předvolba pro "Právo zapsat schválení pobytu mimo zařízení kurátorem"
   • při tisku vybraného opatření ve výchově je rozlišováno "uděleno/uloženo" podle druhu opatření (kladné/záporné)


   verze z 21.3.2010
   • v modulu "Kniha denní evidence" je v sekci "Pohyb dětí v tento den" možnost filtru seznamu dětí dle vybrané skupiny


   verze z 15.3.2010
   • v modulu "Předpisy nároků, závěrka a vkl. knížky" je nová záložka "Automatický výpočet předpisů", kde lze u vybraných dětí a vybraných kont automaticky hromadně navést předpisy na zvolené období (možnost ručního pořízení nebo oprav s automatickým výpočtem dnů nepřítomnosti zůstala zachována). Prosíme klienty o test a zpětnou vazbu.
   • tisková sestava "Výpis nároků a plateb na vybraném kontě dítěte (pro rodiče, úřad apod.)" je u výpisu PnÚP doplněna o počty dnů mimo zařízení a na útěku
   • při tisku z "Knihy denní evidence" lze vybrat tisk výkazu pracovní doby služeb vychovatelů


   verze z 7.3.2010
   • v modulu "Kniha denní evidence" lze zapsat tzv. "hromadný odchod (pohyb)" u vybraných dětí, např. škola apod.
   • při tisku Knihy denní evidence lze vybrat, zda chcete vytisknout i seznam všech umístěných dětí zařízení
   • v nastavení přístupových práv zaměstnanců lze povolit právo výmazu zápisů ostatních pracovníků v "Kalendářním plánu u dětí"
   • v tiskových sestavách v "Osobní a zdravotní evidenci dětí" možnost vytisknout seznam dětí zařízení dle státního občanství
   • v hlavní programové nabídce "Seznamy" je možnost vlastních definic druhů státních občanství (pro použití v os. kartách dětí)
   • v modulu "Aktuální přítomnost dětí" lze vytisknout zobrazený přehled dětí (vždy aktuální), jako informaci např. pro kuchyň při konci noční služby apod.
   • průběžné pohyby dětí lze nyní zapisovat i zpětně (i při neukončeném posledním pohybu), pouze však dle logiky časové posloupnosti (datum a čas odchodu/příchodu)


   verze z 28.2.2010
   • tisková sestava "Výpis plateb na vybraném kontě dítěte (pro rodiče apod.)" doplněna o adresu rodiče
   • osobní karta dítěte: u údajů o vkladní knížce lze zapsat zůstatek VK při nástupu dítěte (v sekci "Nároky Kč, VK")
   • zdravotní evidence "Zdravotník" je doplněna o vstupní prohlídku, ošetřovnu s chorobopisy a průběhem nemocí, evidence hospitalizací
   • v el. spisové službě je v tisku podacího deníku přidán záznam o způsobu odeslání
   • v modulu "PŘEDPISY NÁROKŮ..." je na první záložce nad seznamem dětí vpravo tl. "Průvodce poč. stavy", umožňující navést počáteční zůstatky kont najednou u všech dětí
   • v nastavení programu lze mimo existující volby vybrat matematické zaokrouhlování vypočtených nároků na PnÚP


   verze z 15.2.2010
   • elektronický přenos osobní karty dítěte mezi jednotlivými zařízeními - odpadá nutnost zapisování údajů při příchodu dítěte z jiného zařízení
   • tlačítko pro vytvoření souboru elektronického přenosu osobní karty se nalézá v levém dolním roku v os. karty po rozkliknutí vybraného dítěte
   • osobní karta dítěte: v důvodech umístění přidáno - CAN, závadová parta
   • při vkládání nové události v kalendářním plánu u dětí nová kolonka "Kdo zodpovídá"
   • v útěkovém listu pro PČR doplněna přechodná bydliště rodičů a údaj o jejich úmrtí
   • spisová značka zaměstnanců pro el. spisovou službu (v Evidenci zaměstnanců)
   • rozšíření tiskových výstupů (historie zadaných úkolů, údržby a návštěv u dětí) v Knize denního hlášení
   • zdravotní dokumentace vyjmuta z os. karty dítěte a přesunuta do zvláštní sekce Zdravotník v Osobní evidenci dětí
   • v modulu Osobní evidence dětí - tisk výpočtu součtu počtu dnů pobytu všech dětí v zařízení a na útěku (pro zasílání výkazu)
   • dokončen modul Elektronická spisová služba
   • modul Předpisy nároků - tisk inventarize zůstatků vybraného konta u všech dětí ke konci vybraného období
   • modul Předpisy nároků - tisk všech aktuálních zůstatků všech kont u zobrazených dětí
   • v hlavním menu programu Seznamy možnost vlastního nastavení Druhy zápisů školy a výchovy v Knize denní evidence
   • osobní průkaz zaměstnanců s fotografií v modulu Zaměstnanci zařízení a jejich přístupová hesla
   • možnost zapsat více dovolenek na jednu žádost o schválení pobytu mimo zařízení
   • tisk propustky u každé dovolenky zvlášť
   • změna přístupových práv pro zapisování žádostí o schvál. pobytu mimo zařízení a zvlášť pro zápis dovolenky
   • zvlášť přístupové právo pro vstup do zdravotní evidence dětí   Pro vytvoření souboru přenosu osobní karty dítěte rozklikněte v Osobní a zdravotní evidenci dětí vybrané dítě a v levém dolním rohu klikněte na tl. "Soubor přenosu". V dialogovém okně Windows vyberte cílové umístění, kam se má tato dávka uložit (zvolený adresář, přenosné médim-USB Flash apod.). Přenosová dávka je tvořena dvěma soubory, pojmenované příjmením a jménem dítěte bez diakritiky s příponami .dbf a .fpt. Obsah těchto souborů je šifrován proti zneužití. Při následném založení nové osobní karty dítěte zvolte předvolbu "Soubor přenosu os. karty z jiného zařízení" a v dialogovém okně Windows vyberte umístění těchto souborů. Potvrďte zvolený soubor s příjmením a jménem dítěte a příponou .dbf a vyčkejte několik vteřin na dokončení procesu dešifrace a založení nové osobní karty. Tímto je funkce dokončena. Do nové osobní karty dítěte dopište aktuální údaje (VS, sp. značku apod.) a kartu uložte.