Přehled novinek dle verzí programu Evix - professional institute software (netýká se verzí SVP Profi a SVP Ambulance !)


Každá nová verze programu obsahuje všechny programové změny i ze všech předchozích aktualizací. Vždy lze použít pouze nejnovější upgrade !
Postup pro vytvoření souboru elektronického přenosu osobní a zdravotní dokumentace dítěte naleznete na konci této stránky.
verze z 20.6.2024
 • Menu - Ostatní - Interní dokumentace zařízení (evidence interní dokumentace, směrnic zařízení s dobou účinnosti a platnosti včetně možnosti vložení příloh a tiskem protokolu zaměstnanců o seznámení se s jejich obsahem včetně časovéro razítka)
 • Doplnění měsíčního výkazu pracovní doby o možnost pracovní přestávky i u PSPPČ


verze z 6.5.2024
 • Optimalizace systému
 • Revize tisku PROD


verze z 25.3.2024
 • Kniha denní evidence - Tisk - nově vypracované měsíční a roční výkazy zapsané pracovní doby (informace o nemoci, studiu (§24 odst.7 zák. o pedagogických pracovnících), překážky v práci, neplacené volno, přestávky v práci atd.) v návaznosti na novelu Zákoníku práce spolu s přílohou s časovým rozpisem
 • Kniha denní evidence - nová vizualizace zapsané pracovní doby se zobrazením zadaných informací v tisku
 • Kalendářní plán - kopie vybraného zápisu, definice pravidelně se opakujících událostí s možností zápisu do zadaného období, export události do kalendáře MS Outlook, barevné rozlišení zápisů
 • Osobní a zdr. evidence dětí - osobní karta dítěte - evidence neomezeného počtu jiných osob
 • Osobní a zdr. evidence dětí - osobní karta dítěte - volba omezení svéprávnosti (informace se tiskne v osobním průkazu i v evidenční kartě)
 • Osobní a zdr. evidence dětí - osobní karta dítěte - škola - skutečný rok školní docházky (z důvodu propadnutí))
 • Osobní a zdr. evidence dětí - tiskové sestavy - nový formát evidenční karty dítěte, seznamu sourozenců a jiných osob a přílohy evidenční karty
 • Osobní a zdr. evidence dětí - tiskové sestavy - přehled dětí podle vybrané navštěvované školy
 • Osobní a zdr. evidence dětí - aktualizace tiskových sestav evidenčního stavu dětí zařízení
 • Výchovně-etopedická dokumentace - Týdenní program VVČ - export týdenních hodnocení nebo zápisů v týdenním plánu za vybrané datumové období do jednoho pdf výstupu podle jednotlivých výchovných/rodinných skupin pro potřeby České školní inspekce
 • Evidence zaměstnanců - informace o týdenním fondu pracovní doby, nastavení denní pracovní doby s rozdělením počtu hodin PPČ a PSPPČ
 • Nastavení programových fuckcí - nastavení délky doby přestávky v práci


verze z 4.1.2024
 • Kniha denní evidence - měsíční a roční výkaz odpracované doby pracovníků pro rok 2024
 • Svátky 2024
 • Aktualizace výkazu denní obsazenosti pro potřeby zřizovatele zařízení


 • verze z 21.11.2023
  • Kniha denní evidence - Zápisy u skupin - možnost volby pro nezobrazení zápisu v historii zápisů vychovatelů a pedagogů
  • Výchovně-etopedická dokumentace - Opatření ve výchově - možnost tisku podpisu vedoucího školy
  • Nastavení základních programových možností a funkcí - možnost definovat text dle vnitřního řádu zařízení zobrazený následně v tisku opatření ve výchově
  • Osobní a zdr. evidence dětí - Osobní karta - v tisku průkazu dítěte je zobrazena informace o nezbytných lécích
  • Kalendářní plán - možnost hromadného zápisu události k více dětem
  • Pro PČR - v tisku útěkového listu se zobrazí všechna platná rozhodnutí o umístění dítěte v zařízení pokud se evidují souběžně
  • Osobní a zdr. evidence dětí - Zdravotník - Kniha úrazů - je přidán sloupec s informací o počtu dnů absence vyučovacích dnů
  • Osobní a zdr. evidence dětí - Tisky - Potvrzení délky pobytu dítěte v zařízení (zaopatřovací příspěvek apod.)
  • Hlavní programové menu - Ostatní - Povolenky k pracovním cestám
  • Optimalizace systému


  verze z 5.6.2023
  • Výchovně-etopedická dokumentace - Zápisy soc. pracovníka - možnost přidat zápis více vybraným dětem najednou
  • Osobní karta dítěte - Nároky - předvolba: Kapesné zasílat na vybraný účet (při výpočtu kapesného se následně automaticky generuje do tisku údaj č. účtu)
  • Předpisy MD, měs. závěrka - Aktuální zůstatky kont - Tisky - inventarizační soupis převodů mezi konty
  • Předpisy MD, měs. závěrka - Měsíční závěrka - Tisk pohledávek po lhůtě splatnosti - předvolba: Seskupit pohledávky v tisku podle jednotlivých dětí
  • Osobní a zdr. evidence dětí - Tisky - Matrika - záznamový list vybraných dětí - možnost hromadného tisku u více vybraných dětí
  • Osobní a zdr. evidence dětí - Tisky - tisk statistických údajů: průměrný věk a délka pobytu dětí umístěných v zařízení v daném období
  • Osobní a zdr. evidence dětí - Tisky - pro potřeby st. zástupců jsou doplněny a rozšířeny možnosti tiskových výstupů
  • Evidence vozidel - možnost zadání datumů platnosti dálniční známky (zobrazení informace i v knize jízd)
  • Hlavní programové menu - Správce - Nastavení základních programových možností a funkcí - předvolba: Vpisovat do názvu dokumentů (Word) příjmení a jméno dítěte
  • Hlavní programové menu - Správce - Nastavení základních programových možností a funkcí - možnost výběru poštovního klienta pro odesílání e-mailů
  • Optimalizace systému


  verze z 9.1.2023
  • Výchovně-etopedická dokumentace - rozšířený tisk organizovaných činností a akcí
  • Výchovně-etopedická dokumentace - opatření ve výchově - možnost tisku podpisu vedoucího školy
  • Výchovně-etopedická dokumentace - PROD - předvolba OSPOD před tiskem PRODu
  • Kniha denní evidence - měsíční a roční výkaz odpracované doby pracovníků pro rok 2023
  • Evidence vozidel - možnost nastavení oprávnění pracovníků k přístupu do knihy jízd vybraného vozidla
  • Svátky 2023
  • Inventarizační soupisy pohledávek a skladové evidence pro rok 2023
  • Modul GDPR - aktualizace logu auditivní stopy
  • Optimalizace systému


  verze z 5.9.2022
  • Kniha denní evidence - nově možnost hromadného tisku více vybraných dnů najednou s oboustranným tiskem
  • Aktuální přítomnost dětí - pro potřeby MŠMT je přidána nová funkce Výpis evidenčního stavu přítomnosti dětí ve vybraném období
  • Optimalizace systému
  • Optimalizace systému


  verze z 11.4.2022
  • Kniha denní evidence - Úkoly a vzkazy - informace o přečtení, možnost volby podbarvení řádku zápisu podle vybrané barvy úrovně důležitosti obsahu
  • Kniha denní evidence - Úkoly a vzkazy - jeden zápis lze zapsat k více vybraným pracovníkům najednou (podle jména nebo pracovního zařazení)
  • Kniha denní evidence - Zápisy k dětem - jeden zápis lze zapsat k více vybraným dětem najednou
  • Kniha denní evidence - Návštěvy - jeden zápis lze zapsat k více vybraným dětem najednou
  • Osobní a zdr. evidence dětí - archivační karta obsahuje všechna evidovaná soudní rozhodnutí o umístění dítěte v zařízení
  • Osobní a zdr. evidence dětí - aktualizace zobrazeného seznamu dětí
  • Osobní a zdr. evidence dětí - Osobní karta dítěte - OSPOD - zápis informací o návrhu na umístění + tisk
  • Osobní a zdr. evidence dětí - Zdravotník - Vyšetření - zapsaná vyšetření dětí lze označit pro automatický převod informace do kalendářního plánu (lze použít i zpětně)
  • Průběžné pohyby dětí - nad seznamem pohybů je umístěno pole zobrazující dynamicky celý text doplňujících údajů k vybranému pohybu
  • Průběžné pohyby dětí - Žádosti o schválení pobytu mimo zařízení - je přidána volba "Schváleno ředitelem" pro identifikaci jednodenních pobytů
  • Průběžné pohyby dětí - nová vizualizace seznamu zapsaných žádostí o schválení pobytu mimo zařízení
  • Průběžné pohyby dětí - aktualizace a doplnění útěkového listu pro potřeby PČR
  • Výchovně-etopedická dokumentace - Opatření ve výchově §21 - pro potřeby státních zástupců je výběr tisku přehledu opatření aktualizován o nové filtry výběru podle druhu opatření (zvlášť §21 odst. 1b), odst. 3c), + ostatní vybraná opatření)
  • Výchovně-etopedická dokumentace - PROD - je přidáno tlačítko "Zápisy z Knihy denní evidence"
  • Kalendářní plán - je přidána informace o času odchodu ze zařízení
  • Sklad - číselník skladů je doplněn o možnost nastavení přístupů zaměstnanců k jednotlivýcm skladům
  • Nastavení programových funkcí a parametrů - je přidána volba evidence žádostí o schválení pobytu mimo zařízení i u dětí na smlouvu
  • Optimalizace systému


  verze z 3.1.2022
  • Osobní průkazy dětí jsou doplněny o druh aktuálního rozhodnutí o umístění dítěte v zařízení a příslušné číslo jednací
  • Kniha denní evidence - je aktualizován tisk knihy v návaznosti na filtr rodinné/výchovné skupiny
  • Skladová evidence - revize inventarizačních přehledů u pohybů na skladových kartách
  • Výpočet předpisů MD - je přidán prostor pro zápis poznámek k výpočtu (je i součástí tisku)
  • Státní svátky 2022
  • Výkazy odpracované doby zaměstnanců pro rok 2022


  verze z 31.5.2021
  • Finanční nároky, zapsané v osobních kartách dětí na základě vystavených rozhodnutí a následný výpočet měsíčních předpisů MD již není závislý na označení "aktuální výměr". Systém při výpočtu nároků zohlední zapsané výměry podle datumu jejich platnosti. V případě, že byl u daného konta (např. PnÚP) poslední platný výměr označen jako "neaktuální", anebo zanikla od určitého datumu povinnost plátce dané konto hradit, je nutné doplnit nový výměr s nulovou částkou s datumem platnosti zjištění skutečnosti, od kdy není nárok vymáhán (datum nového rozhodnutí o nepovinosti hradit nárok, datum nabytí právní moci soudního rozhodnutí apod.) Výrazně se tím zjednodušuje práce a následná kontrola i minulých účetních období a zároveň se tímto eliminují případné chyby uživatelů, ke kterým mohlo v minulosti dojít při zapisování "aktuálnosti" výměrů.
  • Aktualizace tiskových sestav měsíčních uzávěrek a inventarizačních přehledů finančních pohybů na kontech dětí
  • Předpisy MD, měs. závěrka - revize výpočtů měsíčních předpisů MD s kontrolou platnosti platebních výměrů
  • Předpisy MD, měs. závěrka - nový průvodce počátečními stavy kont s rozšířenými možnostmi
  • Výchovně-etopedická dokumentace - PROD - před tiskem předvolba "Klíčový pracovník"
  • Žádost o schválení pobytu dítěte mimo zařízení - předvolba "žádost rodinné skupiny" (možnost filtru i v tisku seznamu žádostí)
  • Osobní karta dítěte - OSPOD - ID datové schránky z adresáře


  verze z 22.2.2021
  • Nastavení programových funkcí - vpisovat na konec zápisu týdenního plánu výchovně-vzdělávací činnosti uživatelsky definovaný text (poučení dětí o BOZ apod.)
  • Předpisy MD, měs. závěrka - Z účetní závěrky pohledávky po lhůtě splatnosti - možnost výběru konkrétního konta
  • Předpisy MD, měs. závěrka - Z účetní závěrky pohledávky po lhůtě splatnosti - pohledávky k odpisu starší než zadaný počet dnů po splatnosti ve smyslu promlčecí lhůty
  • Předpisy MD, měs. závěrka - zohlednění nákupů z vybraných kont dítěte v inventarizačních soupisech
  • Výchovně-etopedická dokumentace - aktualizace tisku reedukačních zápisů


  verze z 1.2.2021
  • Vlastní příjmy dětí - aktualizace tiskových sestav:
  • a) obraty na kontech vlastních příjmů u vybraných dětí v zadaném období
  • b) přehled plateb na kontech Hotovost, BÚ a VK u vybraných dětí v zadaném období
  • c) aktuální zůstatky zvoleného druhu příjmu k zadanému datu u vybraných dětí
  • Předpisy MD, měs. závěrka - ve výkazu pohledávek po lhůtě splatnosti je pro kontrolu účetního stavu přidána volba "Zahrnout do výkazu pohledávek i konta výživného"
  • Předpisy MD, měs. závěrka - je doplněna a aktualizována rekapitulace v tisku měsíční účetní závěrky, konta výživného a sirotčího důchodu jsou sumarizována odděleně a s tím i přehled přeplatků a nedoplatků na kontech dětí
  • Předpisy MD, měs. závěrka - tisk inventarizace zůstatků kont vybraných dětí je doplněn o počáteční stav a obrat v zadaném období
  • Nastavení programových funkcí - předvolba "Zapnout kontrolu použitelného zůstatku u převodu mezi konty"


  verze z 18.1.2021
  • Předpisy MD, měs. závěrka - nově možnost výběru potřebného zohlednění zůstatků kont výživného:
  • a) finanční stav konta (součet všech obratů na straně DAL)"
  • b) stav konta pro plátce (součet přijatých plateb od plátce na straně DAL minus MD)
  • - tyto volby lze využít pro všechny varianty výpočtů stavu kont, měsíční závěrky a inventarizací


  verze z 4.1.2021
  • Výchovně-etopedická dokumentace - PROD - u každého dítěte je možnost vložit neomezený počet libovolných souborů ostatní dokumentace (scan, pdf atd.)
  • Skladová evidence - tisk inventarizace nákupů skladových položek ve vybraném období
  • Vlastní příjmy dětí - vizualizace a rozdělení jednotlivých položek příjmů (Hotovost, Běžný účet, Vkladní knížka)
  • Vlastní příjmy dětí - rozšířené možnosti tiskových výstupů
  • Přihlášení pracovníka do programu - systémová změna uložení osobního nastavení (upozornění, modul po spuštění apod.)
  • Desktop - plocha jako defaultně nabízené úložiště tiskových sestav v .pdf formátu (toto nastavení lze změnit v menu Správce - Nastavení základních programových možností a funkcí
  • Předpisy MD, měs. závěrka - aktualizace tisku "Vyúčtování nároků MD a úhrad Dal na vybraném kontě dítěte (pro rodiče, úřad apod.)" s převody na vlastní příjmy
  • Správce - Nastavení programových parametrů - předvolba "Povolit ruční změnu vypočteného kapesného u vybraného dítěte"
  • Výchovně-etopedická dokumentace - Etoped - Poznatky o dítěti - položky "Obsah poznatku o dítěti" a "Doporučení vychovatelům" jsou dostupné pro čtení v samostatných editačních polích
  • Přijaté úhrady plátců a výdej - Nákupy osobní potřeby dítěte z konta sirotčího důchodu, výživného, příspěvku na péči
  • Opravné položky k pohledávkám dle vyhl. č. 410/2009 Sb. - Tisk - jsou přidány tiskové sestavy přehledu pohledávek "Příloha - seznam pohledávek s úhradami" a "Příloha - seznam pohledávek bez úhrad"
  • Zdravotní evidence - Kniha úrazů podle vyhl. č. 57/2010 Sb. o evidenci úrazů dětí, žáků a studentů - aktualizace tisku knihy
  • Pohyby dětí - aktualizace a rozšíření možností tisku přehledu pohybů dětí ve vybraném období
  • Kniha denní evidence - Výkazy odpracované doby pracovníků - aktualizace pro rok 2021
  • Nastavení programových funkcí - předvolba "Povolit vícenásobné spuštění programu na jednom PC"
  • Nastavení programových funkcí - vlastní nastavení úložiště tiskových sestav ve formátu .pdf
  • Návrh spolehlivé a bezpečné práce s programem vzdáleně pomocí internetového připojení pro školská zařízení a neziskové organizace, bez nutnosti změny hardwarového vybavení
  • Státní svátky 2021


  verze z 21.4.2020
  • Osobní a zdravotní evidence dětí - evidence vlastních příjmů dětí je rozšířena o příjmy v hotovosti, na běžný účet a na vkladní knížku (+ úroky z BÚ a VK)
  • Zápisy přijatých plateb a evidence zůstatků na vkladních knížkách dětí jsou přemístěny trvale do evidence vlastních příjmů dětí - viz bod výše
  • Osobní a zdravotní evidence dětí - do nároků plateb je přidáno konto PnP (příspěvek na péči - vyplácí úřad práce), tato nová položka je rovněž integrována do evidence přijatých a vrácených plateb a do výpočtu měsíčních předpisů a měsíční účetní závěrky
  • Předpisy MD, měs. závěrka - Měsíční závěrka - pro potřeby výkazů zřizovatele zařízení je přidán tisk seznamu pohledávek po lhůtě splatnosti do 30 dnů, 31 až 90 dnů, 91 až 180 dnů, 181 až 360 dnů a nad 360 dnů se zohledněním přijatých úhrad
  • Přihlášení pracovníka do programu - na zadání hesla je limit 60 vteřin, poté dojde k automatickému ukončení programu


  verze z 9.3.2020
  • Kniha denní evidence - možnost zaslání úkolů a vzkazů na e-mail pověřeného pracovníka
  • Osobní a zdravotní evidence dětí - Zdravotník - Kniha úrazů podle vyhl. č. 57/2010 Sb. o evidenci úrazů dětí, žáků a studentů, se sledováním historie editací zápisů
  • Osobní a zdravotní evidence dětí - Tisky - je přidána možnost tisku evidenčního listu školní matriky
  • Vlastní příjmy dětí - tisk účetních příjmových a výdajových dokladů s inventarizací pro potřeby účetnictví organizace, tvorba šablon dokladů s předkontací MD-Dal
  • Jednací protokol - je přidána volba EK (ekonomická zásilka) u tisku poštovního podacího archu
  • Evidence ošacení dětí - aktualizace a doplnění tiskových sestav
  • Výchovně-etopedická dokumentace - jsou rozšířeny možnosti zarovnání a formátování textu v zápisech
  • Optimalizace systému s vazbou na poslední aktualizace OS Windows


  verze z 3.2.2020
  • Osobní karta dítěte - číslo pojištěnce ZP pro děti cizince
  • Opravné položky - tiskové sestavy také do souborů XLS
  • Opravné položky - nové tiskové sestavy pro usnadnění inventarizace pohledávek a vytvořených opravných položek s možností rozpisu podle jednotlivých dětí a období
  • Kniha jízd - aktualizace informací v tisku cestovního příkazu
  • Kniha jízd - Zápis čerpání PHM - je přidána možnost zvolit druh PHM mimo druh uvedený v TP
  • Přehled PC v síti se spuštěným programem Evix - je přidána možnost vzdáleného odpojení připojených uživatelů programu v síti (pro usnadnění aktualizace, zálohování, údržby atd.)


  verze z 10.1.2020
  • Systémové změny pro rok 2020
  • Vizualizace poznámek u předběžné evidence dětí
  • Výkaz odpracované doby - státní svátky 2020
  • Osobní karta dítěte - doba platnosti pasu
  • Kniha denní evidence - Zápisy u dětí - možnost zápisu ke všem dětem
  • Zdravotník - Zápis vyšetření - nabídka lékařů z adresáře
  • Jednací protokol - zobrazení počtu faktických příloh u zápisů
  • Jednací protokol - interaktivní vyhledávání záznamů podle zadaného textu
  • Osobní evidence dětí - Vlastní příjmy - rozšíření možností zdroje/účelu příjmu
  • Kniha jízd - Detail jízdy - popis ostatního jízdného
  • Historie zápisů vychovatelů a pedagogů - filtr tisku podle vybraného pracovníka


  verze z 17.9.2019
  • Kniha denní evidence - hromadné uzamčení/odemčení dnů podle datumu
  • Kniha denní evidence - tisk počtu vydaných jídel a poznámek k denní stravě podle datumu
  • Výchovně-etopedická dokumentace - je přidána samostatná sekce ADIKTOLOG
  • Výchovně-etopedická dokumentace - Kapesné - uzamčení/odemčení vybraných období
  • Výchovně-etopedická dokumentace - Organizované činnosti a akce - tisk pověření k pracovní cestě
  • Aktuální přítomnost - možnost uživatele zadat jiné datum a čas než je aktuální pro např. zpětný náhled
  • Dnešní upozornění - nové předvolby tisku
  • Kalendářní plán - aktualizace filtru výběru dětí
  • Kalendářní plán - je rozšířena část "Termíny schválených odjezdů dětí na dovolenky"
  • Osobní karta dítěte - při založení karty automatické vytvoření složky dokumentů dítěte
  • Osobní karta dítěte - položka "klíčový pracovník"
  • Osobní karta dítěte - informace o nezbytných lécích je v sekci "Fyzický popis" - informace přebírá útěkový list
  • Výpočet měsíčních předpisů - aktualizace a doplnění informací o pobytu ve zdrav. zařízení i v tiskové sestavě
  • Jednací protokol
  • Doplnění předvoleb základních přístupových práv vyplývajících z nových výše uvedených programových funkcí


  verze z 17.6.2019
  • Rozšíření filtru přehledu auditivní stopy GDPR podle vybraného pracovníka
  • Aktualizovaný Útěkový list pro hlášení na PČR s přidanými informacemi a ukládání historie popisů jednotlivých útěků
  • Kniha denní evidence - položky stravného pro kuchyň: svačina, přesnídávka
  • Změna režimu krácení částek ročního max. nároku na odměny a dary hromadně pro vybrané děti
  • Přehled PC se spuštěným programem Evix - položka se jménem přihlášeného pracovníka
  • Osobní a zdr. evidence dětí - pro jiné osoby (2) možnost zařazení jako opatrovník, poručník, pěstoun, osvojitel s možností tisku přehledu dětí podle kategorie
  • Osobní odměny a dary - tisk výplatnice podle vybraného období a specifikace odměn s podpisem dětí
  • Reedukační zápisy - tisk přehledu zápisů podle druhu zápisu
  • Kniha jízd - zápis údajů: příjezd do cíle a odjezd
  • Kniha jízd - přehled rezervací všech vozidel podle vybraného období
  • Modul Opravné položky k pohledávkám - tisk výkazu lze filtrovat podle příslušnosti k vybranému dítěti
  • Aktuální přítomnost dětí - tisk přehledu dětí jmenovitě podle věkových skupin pro stravné
  • Přístupová práva zaměstnanců - právo k označení položky "Schváleno ředitelem" u organizovaných činností a akcí
  • Kalendářní plán - filtr plánu podle vybraného dítěte s tiskem
  • Optimalizace doby načtení sekce PROD


  verze z 7.1.2019
  • Kniha denní evidence - Návštěvy - zápis návštěvy pro všechny děti
  • Výchovně-etopedická dokumentace - možnost uzamykat týdny v Týdenním plánu VVČ
  • Organizované činnosti a akce - zápis a tisk textu o poučení dětí o BOZ. Obsah textu lze dle potřeby změnit v Nastavení programových funkcí.
  • Nastavení programových funkcí - lze zvolit předvolbu zobrazení datumu narození oznamovatele v tisku útěkového listu
  • Kniha jízd - kontrola řazení jízd podle datumu a času odjezdu
  • Adresář a kontakty - tl. pro zápis hromadného e-mailu vybraným kontaktům a odeslání přes poštovního klienta (MS Outlook apod.)
  • Přístupová práva zaměstnanců - volba Nahlížet do výkazů odpracované doby v Knize denní evidence
  • Přístupová práva zaměstnanců - volba Zamykat / odemykat týdny v TPVVČ ve Výchovně-etopedické dokumentaci
  • Přístupová práva zaměstnanců - volba Uzamykat Knihu jízd k danému datu
  • Přístupová práva zaměstnanců - rozšíření práv pro Zdravotní dokumentaci dětí a Organizované činnosti a akce
  • Výkaz odpracované doby - státní svátky 2019
  • Zůstatky kont dětí, Měsíční účetní závěrka, PROD - dynamické zrychlení načítání výsledků zpracování
  • Optimalizace systému


  verze z 24.9.2018
  • Osobní evidence dětí - tiskové sestavy - tisková sestava evidenčního stavu dětí obsahuje věk dítěte a je možné zvolit tisk seznamu dětí podle věkových kategorií
  • Osobní evidence dětí - Předběžná evidence dětí - seznam obsahuje sloupec s informací o OSPODu
  • Osobní evidence dětí - je přidáno tlačítko pro vyhledání dítěte podle zadaného jména rodiče / jiné osoby (příjmení dítěte a rodiče/osoby není stejné)
  • Výchovně-etoped. dok. - Týdenní program VVČ – u nového zápisu je předdefinován text Kompetence, Cíl, Obsah
  • Výchovně-etoped. dok. - Opatření ve výchově - před tiskem je možnost zvolit tisk podpisu vedoucího vychovatele
  • Útěkový list - před tiskem je možnost vybrat z více soudních rozhodnutí o umístění dítěte v zařízení, zapsaných v osobní kartě dítěte
  • Aktuální přítomnost - je doplněn a aktualizován XLS datový výstup Statistika obsazenosti pro potřeby zřizovatele
  • Kniha denní evidence - Návštěvy - zápis návštěvy úřední
  • Kniha jízd - je přidána funkce rezervace automobilů pro plánované jízdy
  • Kniha jízd - je přidána funkce tisku cestovního příkazu
  • Nastavení - rozšíření možností nastavení základních přístupových práv zaměstnanců
  • Optimalizace systému


  verze z 18.6.2018
  • Doplnění funkcí GDPR Premium
  • Kniha denní evidence - možnost změny velikosti písma u zápisů
  • Oprava chyby zobrazení částky opatření v tisku kapesného
  • Optimalizace systému


  verze z 11.6.2018
  • Aktivace modulu GDPR Premium zájemcům
  • Optimalizace systému


  verze z 25.5.2018
  • Osobní karta dítěte - osobní údaje jsou rozděleny na Základní a Organizační
  • Osobní karta dítěte - je přidána evidence historie přidělených výchovných / rodinných skupin
  • Osobní karta dítěte - forma umístění - přidána předvolba "Prodloužená ÚV do 19 let"
  • Osobní karta dítěte - důvody umístění - přidány předvolby pro neúspěšné NRP
  • Opatření ve výchově - pro účely zvýšení / snížení kapesného je přidána volba zadání v % sazbě v návaznosti na hodnocení dětí - Metodický pokyn č.j. 31315/2017
  • Evidence zaměstnanců - v osobní kartě zaměstnance je přidána volba "Osobní číslo"
  • Rozšíření možností v nastavení přístupových práv zaměstnanců
  • Záchytné pracoviště - tisk záznamu o převzetí věcí dítěte z jiného zařízení
  • Optimalizace systému


  verze z 15.1.2018
  • Měsíční a roční výkaz odpracované doby pracovníků je aktualizován pro rok 2018
  • Aktualizace tisku Opatření ve výchově, Kniha denní evidence, Osobní průkaz zaměstnance
  • Optimalizace systému


  verze z 21.8.2017
  • Přístupová práva zaměstnanců - volba pro převzetí práv od jiného pracovníka (např. pro kopírování práv dle prac. zařazení)
  • Přístupová práva zaměstnanců - povolit přístup k zápisům soc. pracovníka ve Výchovně-pedagogické dokumentaci
  • Kniha denní evidence - aktualizace
  • Kniha denní evidence - tisk aktuálních chorobopisů dětí ke dni
  • Kniha denní evidence - samostatný tisk zápisů ke skupinám a záznamů školy a výchovy
  • Kniha denní evidence - zápis kontrolní a hospitační činnosti a zdravotní záznam u dítěte je v seznamu zápisů zvýrazněn červeným písmem
  • Kniha denní evidence - nesplněné úkoly a vzkazy lze odfiltrovat na "jen v tento den ke splnění"
  • Kniha denní evidence - v tisku Knihy je na konci sestavy kolonka pro podpisy denní a noční služby
  • Skladová evidence - možnost pořízení hromadné výdejky ze skladu
  • Osobní evidence dětí - tlačítko pro zobrazení aktuálního věku dítěte ke dni (Roky Měsíce Dny)
  • Osobní evidence dětí - při tisku přehledu pohybů je možnost vlastního výběru konkrétních druhů pohybů
  • Osobní evidence dětí - v osobní kartě dítěte je kolonka pro datum platnosti občanského průkazu
  • Osobní evidence dětí - tisk podrobné osobní karty dítěte je doplněn o jeho fotografii
  • Osobní evidence dětí - tisk historie vlastních příjmů dítěte v datumu od - do
  • Osobní evidence dětí - osobní karta dítěte - záložka Nároky - čísla bankovních účtů plátců - možnost ČSSZ a Úřad práce
  • Kalendářní plán - možnost hromadného výmazu záznamů v zadaném období od - do
  • Předpisy, měs. závěrka - vypočtené předpisy nároků lze rozdělit na ZDVOP a ostatní
  • Předpisy, měs. závěrka - před automatickým výpočtem měsíčních předpisů nároků je volba "Nepočítat předpis PnD u celoměsíční nepřítomnosti"
  • Výchovně pedagogická dokumentace - rozšíření tiskových výstupů u přehledů kapesného a osobních odměn a darů
  • Historie zápisů vychovatelů a pedagogů - možnost tisku obsahu zápisů z Knihy denní evidence a pohovorů a poznatků z Výchovně-pedagogické dokumentace
  • Tisk opatření ve výchově - kolonka pro podpis vedoucího vychovatele
  • Přehled zapsaných opatření ve výchově je barevně odlišen podle druhu opatření (kladné, záporné, podmínečný odklad)
  • Propustka k pobytu mimo zařízení - možnost zapsat informaci Předal / Převzal
  • Zdravotník - možnost tisku přehledu úrazů, vyšetření a hospitalizací ve vybraném období od - do
  • Volba pro nastavení upozornění na vypršení datumu platnosti ústavní a ochranné výchovy
  • Nastavení osnovy PROD - možnost definice vlastního textu záhlaví a zápatí pro každé období zvlášť
  • Nastavení programových parametrů - aktualizace parametrů pro výpočet kapesného podle případné interní směrnice zařízení
  • Hlavní programové menu - Přehled PC v síti se spuštěným programem Evix - informace o počtu platných licencí
  • Optimalizace systému


  verze z 5.1.2017
  • Měsíční a roční výkaz odpracované doby pracovníků je aktualizován pro rok 2017


  verze z 23.5.2016
  • v nastavení osnovy dokumentace PROD je přidána možnost bližšího popisu bodů osnovy, v tiskové sestavě dokumentu je přidán popis hlavičky dokumentu a závěr s podpisy
  • do tiskové sestavy seznamu přijatých/vrácených plateb je pod VS dítěte přidáno os. číslo dítěte
  • při zápisu opatření ve výchově dle § 21 zák. č. 109/2002 Sb. je přidán příznak "Dítě s návrhem NESOUHLASÍ/SOUHLASÍ", tato informace je rovněž zobrazena v tiskové sestavě přehledu opatření
  • u žádostí o schválení pobytu dítěte mimo zařízení je v tisku potvrzení o propuštění přidáno políčko pro zápis č. OP osoby pobytu
  • při zápisu jízdy v Knize jízd je automaticky předvyplněno datum příjezdu
  • v Knize jízd vybraného vozidla je přidána evidence zůstatků PHM v jednotlivých měsících daného roku
  • v Osobní kartě dítěte je na záložce Soudní rozhodnutí přidáno "datum uplynutí platnosti ústavní výchovy"
  • spisové a skartační znaky jsou doplněny o příznak Aktivní/Neaktivní
  • v Knize denní evidence je pro potřeby inspekcí přidán tisk přehledu zápisů pracovníků dle druhu a data zápisu


  verze z 28.1.2016
  • optimalizace systému
  • aktualizace tiskové sestavy "Výkaz opravných položek k pohledávkám"
  • aktualizace měsíčního a ročního výkazu odpracované doby pracovníků
  • státní svátky 2016
  • programové nastavení - rok pro kontrolu zadání datumu příjemek a výdejek skladu


  verze z 9.9.2015
  • v hlavním programovém menu v položce "Program" je předvolba "Přehled PC v síti se spuštěným programem Evix" pro potřeby údržby systému apod.. Zobrazeny jsou název počítače v síti, uživatelský účet, datum a čas přihlášení do programu, lokální IP adresa
  • jsou zapracovány základní systémové parametry v rámci přípravy systému na generování elektronického oznámení o útěku a komunikace se servery PČR


  verze z 9.7.2015
  • v modulu "Kniha denní evidence" je při zápisu pracovní doby pracovníka možnost uložit datum a čas serveru (tuto fci lze nastavit individuálně v přístupových právech zaměstnanců)
  • v modulu "Osobní a zdr. evidence" lze v sekci "Peníze" evidovat depozitum kapesného, dále je zapracován tiskový statistický výstup přehledu umístěných a propuštěných dětí dle zdravotních pojišťoven ve vybraném období
  • v modulu "Výchovně pedagogická dokumentace" je při tisku PRODu dítěte možnost vybrat doplňující informace zařazené do tisku
  • v modulu "Kniha denní evidence" je aktualizován měsíční a roční výkaz odpracované doby pracovníků
  • v modulu "Předpisy, měs. závěrka, VK" je aktualizován automatický výpočet předpisů na vybrané období


  verze z 27.3.2015
  • v osobní kartě zaměstnance je přidáno pole "Délka denní pracovní doby" pro výpočet náhrady za čerpání řádné dovolené
  • v modulu "Kniha denní evidence" je do měsíčních a ročních výkazů odpracované doby pracovníků přidán sloupec s počtem hodin náhrady za čerpání řádné dovolené, sumarizace obsahuje informaci o matematickém vyjádření počtu odpracovaných hodin, příplatků a náhrad


  verze z 9.2.2015
  • v modulu "Osobní a zdr. evidence dětí" je přidána sekce "ZDVOP" pro evidenci dokumentace dětí zařízení pro děti vyžadující okamžitou péči
  • v osobní kartě dětí je přidána položka rodné jméno otce a matky
  • v modulu "Kalendářní plán u dětí" je přidána možnost filtrace přehledu plánovaných akcí dle položky "zodpovídá" i s vlivem na tisk
  • je zapracováno vizuální zobrazení průběhu zpracování výpočtu měs. předpisů a výpočtu kapesného s informací o příjmení a jménu dítěte
  • v modulech "Sklad" a "Ošacení dětí, obuv aj." je možnost vyřazení položek z hromadné výdejky po jednotlivých kusech, uživatelské definice seznamů "Stav" a "Kategorie", optimalizace evidence zásob
  • v modulu "Kniha denní evidence" je součástí tiskového výstupu funkce pro výpočet měsíčních a ročních výkazů odpracované doby pracovníků s přihlédnutím k znění Zákoníku práce č. 262/2006 Sb. a z toho plynoucím přehledům o práci přesčas, ve svátek atd. (PPČ a (PSsPPČ) s tiskovým výstupem pro mzdovou účtárnu
  • optimalizace systému


  verze z 14.4.2014
  • je přidána podpora adresářové zkratky druhu kontaktu "PČR" do výběru před tiskem útěkového listu
  • do tiskové sestavy pohovoru s dítětem po návratu z útěku je doplněna možnost podpisu dítěte
  • při zápisu služby vychovatelů v modulu "Kniha denní evidence" je přidána možnost "Omezení služby na vybrané výchovné / rodinné skupiny"
  • v modulu "Kniha denní evidence" je v možnostech tisku zápisů pracovníků, zápisů školy a výchovy a návštěv u dětí přidána volba "Vytisknout pouze vychovatele s omezením na vybranou skupinu"
  • optimalizace systému


  verze z 4.2.2014
  • tisk měsíční závěrky je rozšířen o možnost tisku detailního přehledu seznamu dětí s přeplatky nebo nedoplatky na kontech k datu závěrky s celkovou sumarizací
  • je doplněno krácení výše nároku na osobní odměny a dary dětí od 1.1.2014
  • tisková sestava "Vyplacené odměny, dary a přísp. dle § 33 ve vybraném období" je doplněna o informaci popisu důvodu výplat částek, datumu výplaty a sumarizaci u každého dítěte
  • v modulu "Opravné položky" je při tisku výkazu doplněna možnost vytisknout přílohu "Seznam účetně odepsaných pohledávek z výkazu"


  verze z 3.2.2014
  • V modulu "Kniha denní evidence" je u zápisů pracovníků, záznamů školy a výchovy a návštěv u dětí zaznamenána informace o výchovné / rodinné skupině v daný den a tyto záznamy je následně možné tisknout odděleně podle vybraných skupin


  verze z 28.1.2014
  • oprava výpočtu kapesného s přihlédnutím k záporným opatřením ve výchově v návaznosti na změnu limitů dle nařízení vlády č. 460/2013 Sb. ze dne 4. prosince 2013, platného od 1.1.2014


  verze z 27.1.2014
  • doplnění programových funkcí podle znění nařízení vlády č. 460/2013 Sb. ze dne 4. prosince 2013, platného od 1.1.2014
  • v tisku seznamu opatření ve výchově je informace o vybraných odstavcích § 21 zák.č. 109/2002 Sb.


  verze z 6.1.2014
  • do způsobu odeslání pošty je přidána volba "Placeno převodem" s akceptací takto uložených zápisů v poštovním podacím archu
  • je doplněna kontrola na zapsaný rok v datumu zápisu odměn a darů dětí ve vybraném období (roce)
  • možnost definovat osnovu PROD pro více uživatelsky definovaných období (školní roky)


  verze z 21.10.2013
  • v modulu "Ošacení dětí, obuv a jiné" je možnost vytisknout historii přeřazených položek mezi dětmi


  verze z 23.9.2013
  • v modulu "Historie zápisů vychovatelů a pedagogů" je přidána možnost filtrovat informace dle druhu zápisu příslušné sekce
  • v nastavení přístupových práv zaměstnanců je pro modul "Kniha denní evidence" přidána volba "Povolit změnu datumu a času a výmazu služby"


  verze z 9.9.2013
  • v úvodním okně programu je k dispozici tl. s novou funkcí "Historie zápisů vychovatelů a pedagogů" pro okamžité shlédnutí zapsaných informací u vybraných dětí/skupin (v nastavení přístupových práv zaměstnanců zařízení lze přístup zakázat)
  • v úvodním okně programu je k dispozici tl. s novou funkcí "Změna přihlášeného pracovníka" pro dynamické odhlášení/přihlášení uživatele programu
  • při zápisu opatření ve výchově je možnost zadat do jednoho opatření více důvodů dle § 21 odst. 1),2),3),4) zák. č. 109/2002 Sb. (např. pro bodový systém)
  • při tisku opatření ve výchově je součástí hlavičky tiskové sestavy popis ustanovení § 21 odst. 1),2),3),4) zák. č. 109/2002 Sb. (pro informaci dítěte při podpisu apod.)
  • v nastavení přístupových práv zaměstnanců zařízení je přidána volba "Tisknout tiskové sestavy" v Knize denní evidence
  • efekt zákazu vybraných výchovných/rodinných skupin pro prohlížení zápisů je mimo Výchovně-pedagogickou dokumentaci rozšířen i na Knihu denní evidence, Kalendářní plán u dětí a Aktuální přítomnost dětí
  • tiskový výstup PROD byl doplněn o informace ve smyslu předchozí programové aktualizace


  verze z 22.7.2013
  • v modulu "Osobní a zdravotní evidence dětí" je v osobní kartě dítěte volba "Vhodný/á do pěstounské péče"
  • v modulu "Výchovně-pedagogická dokumentace" je PROD doplněn o další související relevantní údaje z osobní karty dítěte
  • v nastavení přístupových práv zaměstnanců zařízení je možnost zákazu vybraných výchovných/rodinných skupin pro prohlížení zápisů ve Výchovně-pedagogické dokumentaci


  verze z 4.6.2013
  • v modulu "Osobní a zdravotní evidence dětí" je možnost filtrovat pohyby dětí také podle jednotlivých kategorií pohybů
  • v modulu "Osobní a zdravotní evidence dětí" je nová záložka "ARCHIVAČNÍ KARTA DĚTÍ"
  • v osobní kartě dítěte je jako forma umístění v zařízení přidána volba "Ambulantní péče (DDÚ, DÚM)"


  verze z 18.3.2013
  • v modulu "Zdravotník" je opraven tisk zdravotní karty dítěte
  • v tiskové sestavě předpisů na vybrané období je v sumarizaci celkový součet předpisů všech kont
  • velikost výkonné aplikace je komprimována cca o 40%, což zvyšuje rychlost načtení programu v rámci sítě
  • optimalizace modulu "Výchovně-pedagogická dokumentace"


  verze z 25.3.2013
  • v modulu "Výchovně-pedagogická dokumentace" je sekce "Psycholog" rozšířena o zápisy psychologa ke skupinám
  • přístupová práva zaměstnanců jsou rozšířena o právo zaškrtávat "splněno" v úkolech a vzkazech druhých vychovatelů a práva pro přístup do sekcí "Etoped" a "Psycholog"
  • u zápisů v modulu "Kalendářní plán u dětí" je u volby zajištění automobilu přidána informace o času odjezdu


  verze z 11.2.2013
  • v modulu "Kniha denní evidence" je v tiskových sestavách přidán tisk denních chorobopisů a průběhu nemoci u nemocných dětí
  • v modulu "Pohledávky" je do tiskových výkazů přidána informace o celkové výši krátkodobých a dlouhodobých pohledávek dle splatnosti


  verze z 4.2.2013
  • v modulu "Kniha denní evidence" je na záložce s pohyby dětí nad tabulkou dětí v zařízení nové tlačítko [N], kterým lze k vybranému dítěti zapsat nemoc (v zařízení):
  • - tyto zápisy jsou synchronizovány se zápisy ve Zdravotní evidenci - ošetřovna
  • - na řádku za jménem dítěte vpravo je v případě, že je dítě nemocné, červeným písmem znak písmene N pro vizuální kontrolu počtu nemocných dětí v daný den (info o počtu nemocných dětí je i v tisku Knihy denní evidence)
  • v osobní kartě dítěte je u fyzického popisu přidána informace o tělesné váze dítěte a poznámka o důležitých změnách - tyto informace jsou rovněž přenášeny do tisku útěkového listu
  • do tisku útěkového listu jsou nově zapsány informace o čísle mobilních telefonů rodičů a jiných osob z osobní karty dítěte pro potřeby PČR


  verze z 30.1.2013
  • v sekci "Etoped" je u měsíčního hodnocení skupiny upraveno třídění dle datumu zápisu vzestupně/sestupně s přesunem pozice na první zápis


  verze z 28.1.2013
  • v žádostech o schválení pobytu dítěte mimo zařízení (dovolenky) je možnost výběru jména a kontaktu sociálního pracovníka OSPOD (dosud jen kurátor)
  • u zápisu pohybů dětí je vedle vyplnění datumu a času konce pohybu zapsán pracovník, který pohyb dítěte ukončil
  • v modulu "Výchovně-pedagogická dokumentace" je samostatná sekce "Psycholog"
  • v části předběžné evidence dětí jsou přidány informace OSPOD
  • v modulu "Pohledávky" je na záložce "Seznam všech pohledávek (předpisů) s možností vyřazení z režimu opravných položek" rozšířena možnost filtru a tisku předpisů (pohledávek)
  • v modulu "Předpisy, měs. závěrka" je upravena nabídka tiskových sestav inventarizace kont u dětí
  • modul "Jízdy" je doplněn o následující volby:
  • - možnost vyřazení vozidla v evidenci vozidel
  • - u zápisu jízdy je doplněn žadatel jízdy
  • - u zápisu čerpání PHM je doplněno číslo dokladu a možnost editace zápisu
  • - tisk knihy jízd dle filtru podle vybraného řidiče jízd nebo jízd ve věci vybraného dítěte


  verze z 7.1.2013
  • modul "Osobní a zdr. evidence dětí" je rozšířen o novou záložku "Předběžná evidence dětí, které mají nastoupit
  • zápis nové osobní karty dítěte je doplněn o volbu "Převést dítě z předběžné evidence" (viz výše)
  • tiskové výstupy v modulu "Opatření ve výchově" jsou doplněny o tisk důvodu opatření


  verze z 17.12.2012
  • optimalizace SQL dotazů


  verze z 10.12.2012
  • v modulu "Osobní a zdr. evidence dětí" je v tisku zobrazeného seznamu dětí zařízení možnost vytisknout zkrácenou sestavu
  • kontrola na zápis o vyřazení VK v přehledu plateb u vybraného dítěte


  verze z 3.12.2012
  • v nastavení programových funkcí je předvolba, zda zahrnovat do výpočtu kapesného i děti na smlouvu či nikoliv
  • v modulu "Kniha denní evidence" je doplněno řazení návštěv dle pořadí zápisu události a optimalizace zobrazení záznamů a zápisů


  verze z 26.11.2012
  • v modulu "Přijaté, vrácené platby" je u zápisu platby rozšířeno pole "Poznámka"
  • v modulu "Ošacení dětí, obuv a jiné" je doplněna nabídka stavu položky
  • v modulu "Výchovně-pedagog. dokumentace" je možnost nastavení zobrazení ostatních záznamů u dítěte dle datumu i sestupně
  • v tiskové sestavě přehledu položek ošacení aj. u dítěte je přidána informace o důvodu vyřazení položky
  • ve skladové evidenci u výdejek a v evidenci ošacení dítěte je u zápisu položky doplněna přednabídka důvodů vyřazení


  verze z 12.11.2012
  • v modulu "Předpisy, měs. závěrka, VK" je do tiskové sestavy "Vyúčtování plateb na vybraném kontě dítěte (pro rodiče, úřad apod.)" přidána informace o datumu příchodu a odchodu dítěte do/z zařízení
  • v návaznosti na účinnost novely zák. č. 109/2002 Sb. od 1.11.2012 jsou aktualizovány tyto funkce:
  • - úprava nabídky § 21 při zápisu opatření ve výchově
  • - v měsíci příchodu a odchodu dítěte ze zařízení je při výpočtu poměrné části výše měsíčního nároku na příspěvek na úhradu péče zrušen institut 15. hodiny dle § 30 odst. 1
  • - částka příspěvku na úhradu péče se nyní zaokrouhluje již pouze výhradně na koruny směrem nahoru dle § 27 odst. 8 (původní nastavení zakrouhlování je platné dle nastavení programu pro výpočty do 31.10.2012 včetně


  verze z 1.11.2012
  • v modulu "Kniha denní evidence" je u zápisu trvalého propuštění vybraného dítěte doplněna informace VS a datum narození dítěte
  • v modulu "Přijaté a vrácené platby" je přidána optimalizace zápisu přijatých/vrácených plateb na druhé záložce hromadného zápisů plateb


  verze z 30.10.2012
  • oprava přiřazení pracovního zařazení u pracovníků konajících službu v modulu "Kniha denní evidence"
  • doplnění údaje pracovního zařazení pracovníků v tiskové sestavě výkazu odpracované doby v modulu "Kniha denní evidence"


  verze z 29.10.2012
  • v zápisech služeb v modulu "Kniha denní evidence" je u jména pracovníka zobrazena informace o jeho pracovním zařazení
  • v hlavním menu v položce "Seznamy" je volba "Názvy písemností pro předmět dopisu"
  • v modulu "Evidence pošty" je při zápisu pošty možnost výběru z předdefinovaných názvů písemností pro předmět dopisu
  • v nastevní přístupových práv zaměstnanců je na druhé záložce u volby "Sklad" volba "Právo zapisovat pohyb na skladových kartách atd."
  • v modulu "Osobní a zdr. evidence dětí" je přidána možnost filtrovat zobrazený seznam dětí podle jejich zařazení do interního oddělení zařízení
  • v modulu "Sklad - skladová evidence" je v tiskových sestavách ve volbě "Příjemky (nákupy) na skladové karty" možnost tisku příjemek na všech skladových kartách
  • v modulu "Sklad - skladová evidence" je možnost prohlížet výdejky ze skladových karet i při nulovém stavu MJ
  • v nastavení upozornění přihlášeného pracovníka (hlavní menu "Nastavení") je volba pro upozorňování na nesplněné úkoly z plánu údržby z modulu "Kniha denní evidence"


  verze z 22.10.2012
  • doplnění textu dle § 23 odst. 1a) zákona č. 109/2002 Sb. v tisku "Potvrzení žádosti o povolení pobytu dítěte mimo zařízení"
  • nezobrazování zápisů s nevyplněným datumem události v modulu "Dnešní upozornění"


  verze z 10.10.2012
  • oprava v tisku podacího deníku sp. služby
  • změna položky místa pobytu v tisku potvrzení o propuštění dítěte ze zařízení


  verze z 8.10.2012
  • v žádosti o schválený pobyt dítěte mimo zařízení je možnost tisku "Potvrzení o propuštění" s údaji o předaných náležitostech dítěti apod.
  • třídění a tisk spisových a skartačních znaků
  • v modulu "Přijaté a vrácené platby" je dynamické zobrazování součtu plateb při pohybu v seznamu dětí


  verze z 1.10.2012
  • v modulu "Předpisy, měs. závěrka, VK" je samostatný tisk automaticky vypočtených předpisů
  • zobrazení všech reedukačních zápisů v jednom dokumentu je možno nastavit dle datumu od nejnovějšího zápisu sestupně
  • jsou doplněny tiskové sestavy o přehledu průběžných pohybů dětí v zadaném období"
  • optimalizace SQL dotazů a připojení k databázi


  verze z 10.9.2012
  • v hlavním menu v položce "Správce - Základní údaje o zařízení ..." je u datových polí "Typ zařízení / Zařízení" předvolba DD_DD
  • je přizpůsoben formát tabulky "Statistika_obsazenosti.xls" statistického výkazu pro zřizovatele
  • v předvolbách tisku v modulu "Kniha denní evidence" je nově možnost tisku "Počty pohybů dětí zadaných pracovníky dle data"
  • informace o počtu přítomných dětí ve věku do 15 a nad 15 let v modulu "Aktuální přítmnost dětí" je pro potřeby kuchyně zohledněna na dosažení 15 let v průběhu školního roku (od 1.9. do 31.8.)


  verze z 5.9.2012
  • oprava dostupnosti tlačítka pro výmaz průběžných pohybů dětí


  verze z 3.9.2012
  • v tisku Knihy denní evidence je počet dětí, fyzicky přítomných během dne v zařízení
  • před název souboru nového vystaveného dokumentu ve Wordu je generována informace o dni a času vzniku dokumentu


  verze z 17.8.2012
  • Oprava pole "jméno a příjmení dítěte" v tiskové sestavě "Součty obratů na kontech a zůstatky u zobrazených dětí"


  verze z 6.8.2012
  • Optimalizace SQL dotazů


  verze z 23.7.2012
  • nová funkce "Statistika obsazenosti" pro zasílání informací zřizovateli zařízení - MŠMT (v sekci "Aktuální přítomnost dětí"). Vygenerování dat probíhá do xls tabulky MŠMT (D-TUBE). Doplňující informace (ID zařízení, kapacita, typ zařízení, odl.prac.) je nutno nastavit v základních údajích o zařízení.
  • funkce uzamykání dne v modulu "Kniha denní evidence" je přemístěna z akce před tiskem knihy na tlačítko "Zamknout/Odemknout"
  • před tiskem Knihy denní evidence jsou podrobné předvolby pro výběr žádaných informací z Knihy do tisku
  • v modulu "Přijaté a vrácené platby" je samostatná funkce tl. pro zápis výběru z vkladní knížky dítěte
  • v modulu "Výchovně-pedagogická dokumentace" je v možnostech tisku přehledů kapesného volba pro retrospektivní výpis vyplaceného kapesného dítěte ve vybraném období
  • v modulu "Ošacení dětí, obuv a jiné" je možnost tisku položek u vybraného dítěte dle datumu předání do užívání za vybrané období


  verze z 25.6.2012
  • v modulu Pohledávky je rozšířená tisková sestava výkazu opravných položek dle vyhl. č. 410/2009 Sb.


  verze z 7.6.2012
  • Kniha jízd je doplněna o pole datum a čas příjezdu
  • v modulu "Aktuální přítomnost dětí" je v tisku zobrazena informace o počtu přítomných dětí (v zařízení, škole, vycházce) do 15 a nad 15 let - pro kuchyň
  • v modulu "Ošacení dětí, obuv aj." je nové tlačítko pro hromadné vyřazení všech položek u vybraného dítěte (např. při propuštění apod.)


  verze z 28.5.2012
  • Optimalizace SQL dotazů


  verze z 21.5.2012
  • modul "Pohledávky" - oprava pole "datum splatnosti pohledávky" ve výkazu


  verze z 14.5.2012
  • Finální verze modulu "Pohledávky" pro evidenci opravných položek k pohledávkám po splatnosti dle vyhl. č. 410/2009 Sb. s následujícími možnostmi:
  • - hodnota pohledávek snížená případnými přeplatky nebo kladným počátečním zůstatkem na daných kontech
  • - hodnota úhrad pohledávek v režimu opravných položek
  • - hodnota vytvořených opravných položek u pohledávek v režimu opravných položek
  • - zrušené opravné položky do výše úhrad pohledávek v režimu opravných položek
  • - účetní zůstatky pohledávek
  • - finanční zůstatky pohledávek
  • - hodnota úhrad po účetním odepsání pohledávek
  • - hodnota zrušených opravných položek do výše úhrad po účetním odepsání pohledávek
  • - vždy aktuální konečná hodnota pohledávek v částkách k vymáhání - skutečný finanční stav pohledávek
  • Veškeré potřebné částky pro zachycení v účetnictví zařízení jsou vypočteny a sumarizovány k zadanému datumu uzávěrky / výkazu


  verze z 12.3.2012
  • v nastavení přístupových práv zaměstnanců je právo pro přístup do části "Etoped, spec. pedagog" ve Výchovně-pedagogické dokumentaci
  • v hlavním menu programu v položce "Správce" je nově volba " Výchozí typ písma pro zápisy ve Výchovně-pedagogické dokumentaci"
  • v osobním průkazu zaměstnanců je poznámka o neplatnosti průkazu bez předložení OP zaměstnance
  • v modulu "Pohledávky" je nově dostupný "Výkaz neuhrazených pohledávek (předpisů)" a "Seznam předpisů s možností vyřazení z režimu opravných položek"


  verze z 5.3.2012
  • v evidenci ošacení dětí je možnost přeřazení vydaných položek jinému dítěti
  • v modulu "Sklad" lze při zápisu výdejky vydat položky nejen dítěti, ale i zaměstnanci nebo výchovné/rodinné skupině


  verze z 6.2.2012
  • v modulu "Předpisy, měs. závěrka, VK" je automatické předvyplnění datumu splatnosti předpisů podle vybraného období
  • v modulu "Předpisy, měs. závěrka, VK" lze u automatického výpočtu předpisů za vybrané období zadat datum splatnosti zvlášť u každého vybraného druhu konta
  • v modulu "Předpisy, měs. závěrka, VK" je aktualizovaná tisková sestava "Inventarize zůstatků vybraného konta u všech dětí ke konci vybraného období"
  • v modulu "Pohledávky" je před výpočtem opravných položek možnost výběru druhů kont
  • v evidenci zaměstnanců lze změnit jméno a příjmení zaměstnance při editaci jeho osobních údajů
  • v modulu "Kniha jízd" je u zápisu jízdy nově pole pro zápis informací o spolujezdcích


  verze z 25.1.2012
  • v hlavním programovém menu v nabídce "Pohledávky" položka "Účtování oprav. položek k pohl. dle vyhl. č. 410/2009 Sb." ve druhé již placené verzi (cena 2.400,- Kč včetně DPH 20%). Modul pohledávek budeme dále rozvíjet.


  verze z 16.1.2012
  • v modulu "Kniha jízd" je u zápisu a tisku datumu jízdy nově údaj o čase jízdy
  • v modulu "Výchovně-pedagogická dokumentace" je v tiskové rekapitulaci mimořádných odměn a darů dětem sumarizace položek za daný rok
  • v hlavním programovém menu je nová položka "Pohledávky", poskytující výkazy o tvorbě opravných položek k pohledávkám dle vyhl. č. 410/2009 Sb.. V této aktualizaci je zprovozněna první ze dvou etap vývoje tohoto nového modulu a obsahuje zachycení datumu splatnosti u zápisu předpisů (pohledávek) a stav a rozpis opravných položek ke konci zadaného období. Dokončení druhé fáze bude dostupné v průběhu několika dnů, jakmile obdržíme konečnou metodiku účtování.
  • v nastavení přístupových práv zaměstnanců je v nabídce "Volby hlavního menu programu" položka práva "Účtování oprav. položek k pohl. dle vyhl. č. 410/2009 Sb."


  verze z 12.9.2011
  • tato aktualizace z 12.9.2011 nahrazuje předchozí aktualizaci z 5.9.2011, která byla tímto doplněná na základě zpětné vazby klientů
  • vzhledem k tomu, že v některých zařízeních se zapisuje přehled o plnění týdenního programu výchovně vzdělávací činnosti do Knihy denní evidence, je u týdenního plánu ve Výchovně-pedagogické dokumentaci volba "Nepoužívat zápis o průběhu plnění denního plánu"
  • byla upravena sekce "Reedukační zápisy"
  • v hlavním programovém menu v položce "Seznamy" je nová volba "Druhy reedukačních zápisů"
  • při zápisu opatření ve výchově se při výběru daného ustanovení §21 zák. č. 109/2002 Sb. zapisuje druh opatření (kladné/záporné) automaticky
  • v modulu Kniha denní evidence lze pořídit kopii zápisu návštěvy apod. u dítěte (např. stejná událost u sourozenců)
  • pokud jste provedli aktualizaci systémového prostředí programu na okolních počítačích v síti (klienti) u předchozí aktualizace programu, není nutné tuto aktualizaci na okolních počítačích již provádět


  verze z 29.8.2011
  • sekce "Etoped" v modulu Výchovně-pedagpogické dokumentaci byl na žádost našich klientů upraven na filtrování zápisů vždy pouze ke konkrétnímu dítěti, sekce "Měsíční hodnocení skupiny" je platná na jednotlivé skupiny
  • tlačítko pro okno "Nástěnka" je přístupné ze všech oken hlavních programových modulů stejně, jako z úvodního okna programu


  verze z 22.8.2011
  • v modulu Adresář lze přidávat nové kontakty pořízením kopie z již existujícího kontaktu
  • v hlavním programovém menu v položce Seznamy lze přidávat a editovat názvy bankovních ústavů a jejich kódů
  • v modulu Kalendářní plán u dětí je přidán přehled o termínech odjezdů dětí na dovolenky ze schválených žádostí o povolení pobytu
  • v hlavním úvodním okně programu a v každém okně jednotlivých modulů je vlevo dole tlačítko "Nástěnka", kde lze libovolně vkládat např. dokumenty Wordu, Excelu, Pdf apod. (např. přetažením myší z jiného umístění, vložení kopie dokumentu atd.)
  • v modulu "Předpisy, měs. závěrka, VK" je na třetí záložce "Měsíční závěrka (mimo VK) a uzamčení období" tlačítko pro uzamčení vybraných období a pro přehled uzamčených období
  • je přepracován a doplněn modul "Výchovně-pedagogická dokumentace" s následujícími změnami:
  • týdenní program výchovně vzdělávací činnosti je rozdělen na jednotlivé dny vybraného týdne daného roku pondělí - neděle, spolu s týdenním hodnocením, zapisuje se plán a zápis o průběhu plnění
  • PROD - program rozvoje osobnosti dítěte s možností nastavit si osnovu vlastního dokumentu v každém zařízení (osnova se nastavuje v hlavním programovém menu v položce "Správce - Osnova PROD (Program rozvoje osobnosti dítěte)"
  • reedukační zápisy dle typu zápisu
  • sekce "Etoped" se samostatnými zápisy etopeda, speciálního pedagoga
  • ve všech nových částech modulu Výchovně-pedagogické dokumentace je možno zapisovat zápisy s libovolnou možností změny písma, barvy apod., lze vkládat tabulky atd.
  • v hlavním programovém menu v položce Správce je nová volba "Osnova PROD (Program rozvoje osobnosti dítěte)", kde si každé zařízení může navolit nebo zkopírovat stávající osnovu tohoto dokumentu
  • v hlavním programovém menu v položce Správce je nová volba "Jména zaměstnanců, kteří provedli uzamčení měsíčních závěrek předpisů" s možností tisku
  • v hlavním programovém menu v položce Správce ve volbě "Nastavení přístupových práv zaměstnanců" jsou dvě nová práva: pro editaci zápisů PROD, Týdenního programu VVČ a právo uzamykání měsíčních závěrek předpisů
  • doporučujeme s touto aktualizací stáhnout a nainstalovat aktualizaci systému i na okolní PC v síti (klient) - jako administrátor fyzicky na daném PC, nedoporučujeme přes vzdálenou plochu


  verze z 2.5.2011
  • úvodní okno i okna hlavních modulů obsahují v levé části okna tlačítka pro vstup (přepnutí) do ostatních modulů. Zobrazují se podle přístupových práv přihlášeného pracovníka
  • v Aktuální přítomnosti a v Knize denní evidence jsou další sloupce pro identifikaci pohybů, sloupce interpretují jednotlivé kategore pohybů, informace o začátku a konci pohybu jsou nyní pod sebou
  • v Knize denní evidence jsou návštěvy dětí na samostatné záložce, informace o nově příchozích nebo propouštěných dětech jsou přemístěny na první záložku vedle informací o stravě
  • třídění dat zobrazených v seznamech v hlavních modulech je nyní funkční po kliknutí na šipkou zvýrazněný sloupec, možnosti třídících kritérií jsou značně rozšířeny
  • okno Denní upozornění je zobrazeno ve dvou záložkách, kvůli možnosti zobrazení více položek, na každé záložce je uveden počet upozornění
  • Evidence pošty - zrušené záznamy (vymazané) jsou šedou kurzívou, v tisku jsou červeně označeny jako stornované, číselná řada je zachovávána. Je zrychleno načítání dat. Fyzické trvalé odstranění těchto záznamů může provést pouze správce programu v nové nabídce hlavního menu Správce
  • do hlavního programového menu je vložena nová položka Správce, kde jsou integrovány ty akce, které může z hlediska kompetence provést pouze osoba mající k dispozici hlavní heslo správce programu
  • v modulu Přijaté/vrácené platby je informace o počátečním a konečném stavu vybraného konta dítěte a součet všech zapsaných předpisů MD, tyto informace jsou rovněž na tiskové sestavě
  • v Nastavení programových funkcí (vpravo dole) si může každý pracovník na svém PC nastavit, který modul programu se má spustit okamžitě po přihlášení do programu
  • v modulu Předpisy, měs. závěrka, VK je na záložce automatických předpisů tlačítko pro hromadný výmaz takto pořízených předpisů ve vybraném období
  • v Nastavení přístupových práv zaměstnanců jsou přidány předvolby - právo editace a výmazu je rozděleno na samostatné předvolby, nová jsou přístupová práva pro Záchytné pracoviště, taktéž lze nastavit přístup pro každou jednotlivou položku hlavního programového menu, právo tisknout osobní průkazy ostatních zaměstnanců
  • v modulu Kniha jízd lze vybrat jméno jiného řidiče u zápisu jízdy
  • byla provedená optimalizace rychlosti zpracování přístupu k datům, SQL dotazy
  • v Osobní kartě dítěte je u školy možnost zapsat funkční odkaz na internetové stránky školy
  • v Osobní kartě dítěte je u soudních opatření za páchání provinění rozšířeno pole pro zápis druhu/popisu opatření
  • v tiskových sestavách v Osobní evidenci dětí je místo položky "Průběžné pohyby / nepřítomnost dětí" volba "Evidenční přehled umístěných dětí v období", tisk pohybů je nyní dostupný z tisku v průběžných pohybech dětí v modulu Osobní evidence dětí
  • v Knize denní evidence lze pro tisk vybraných pohybů dítěte zadat období počátku pohybů od-do


  verze z 17.1.2011
  • v přehledu pohybů dětí je nové tlačítko pro prohlížení detailu informací o zapsaném pohybu
  • v modulu Nastavení přístupových práv zaměstnanců správcem programu jsou tyto další dvě předvolby:
  • 1. předvolba: Po vstupu do zdrav. dokumentace zápisy pouze prohlížet - pro pracovníky, kteří potřebují znát tyto informace, ale nemají právo je měnit
  • 2. předvolba: Nahlížet do detailu informací o jednotlivých pohybech dětí - pro pracovníky, kteří nemají právo editace pohybů


  verze z 1.1.2011
  • možnost změny velikosti hlavního okna programu pro každého uživatele zvlášť - jeho velikost a pozice zůstane uložená
  • v modulu Zdravotník je u evidence úrazů dítěte možnost zapsat úrazovou pojišťovnu, datum nahlášení úrazu, výši čerpané pojistné částky a datum přijetí finančního plnění
  • v modulu Evidence pošty je dostupný nový poštovní podací arch České pošty, a.s. pro doporučené zásilky
  • v modulu Výchovně-pedagogická dokumentace lze vytisknout seznam vybraných organizovaných činností a akcí zařízení dle datumu
  • v modulu Aktuální přítomnost dětí je optimalizováno zrychlení načítání datových údajů


  verze z 14.11.2010
  • formát fotografie v tisku osobního průkazu zaměstnanců umožňuje nyní i nalepení fotografie v zákonném formátu
  • v evidenci ošacení dětí je možnost zadat jako způsob získání - Od zařízení
  • všechny programové tiskové sestavy lze vytisknout do souboru .pdf (možnost zaslání tiskové sestavy např. e-mailem)
  • v evidenci ošacení dětí lze vytisknout rovněž pouze vyřazené položky dle datumu vyřazení
  • v evidenci zaměstnanců zařízení lze vytisknout seznam zaměstnanců a jejich kontaktních údajů (telefony apod.)
  • v evidenci pošty je pod tl. Ceniny nová funkce pro zápis a sledování nákupů a spotřeby cenin (poštovních známek) dle období
  • při zápisu pošty lze z výše uvedené evidence cenin zapisovat neomezeně tzv. cenu poštovného (tato informace se následně zobrazuje i v tisku podacího deníku pod číslem řádku)


  verze z 20.9.2010
  • Upgrade SQL dotazů


  verze z 29.8.2010
  • v modulu Osobní a zdravotní evidence dětí lze v tisku přehledu průběžných pohybů dětí použít filtr na interní oddělení zařízení (pohyby dětí tohoto oddělení)
  • v sekci Ošacení dětí, obuv a jiné jsou rozšířeny možnosti tiskových sestav
  • ve vytištěných propustkách lze zapsat den a čas skutečného návratu a osobu, která příchod zapsala
  • v modulu Evidence pošty je možnost připojit k zápisu pošty neomezený počet dokumentů, taktéž zvlášť i k zapsané odpovědi
  • v modulu Osobní a zdravotní evidence dětí lze v přehledu průběžných pohybů tyto před tiskem odfiltrovat a zobrazit dle datumu začátku a konce pohybů


  verze z 7.6.2010
  • v modulu Výchovně-pedagogická dokumentace je možnost vytisknout přehled opatření ve výchově dle dítěte / dětí, datumu a druhu opatření
  • při ručním doplnění údajů vypočteného kapesného dítěte lze vybrat způsob vyplacení hotově, bankovním převodem, zasláno poštou
  • vypočtené kapesné lze vytisknout taktéž podle vybraného způsobu vyplacení v daném období
  • pro pracovníky zařízení, kteří mají os. karty dětí pouze k prohlížení, jsou dostupná tlačítka přechodných bydlišť dítěte, otce, matky, jiných osob a os. průkazu dítěte


  verze z 24.5.2010
  • výše max. nároku na kapesné dětí dle jejich věkových kategorií je automaticky vypočtena průměrem, pokud dítě v daném měsíci kapesného dosáhlo věku 6 let, 10 let nebo 15 let
  • v Knize denní evidence - Záznamy školy a výchovy - Záznamy u dítěte/skupiny lze vytisknout záznamy buď u dítěte nebo u celé skupiny, všechny zápisy nebo vybraný druh zápisu, s filtrem zápisů v datumu od-do
  • v Knize denní evidence je na záložce "Pohyb dětí v tento den" tlačítko pro zápis hromadného návratu
  • v Knize denní evidence je u návštěv dětí možnost vybrat zvlášť návštěvu kurátora nebo soc. pracovníka
  • modul Aktuální přítomnost dětí je nově aktualizován na síti každých 20 vteřin, rovněž zachycuje přítomnost dětí bez ohledu na zápis jejich pohybů v plánu do budoucna
  • v sekci "Žádosti o schválení pobytu mimo zařízení (dovolenky)" lze u každého dítěte samostatně vytisknout vybraný přehled žádostí ve věci tohoto dítěte
  • u vytisknutých propustek lze dopsat den a čas faktického návratu a podpis zapisovatele pro potřeby archivace těchto dokladů
  • v modulu "Ošacení dětí, obuv a jiné" je možnost zadat počet ks u individuálního přidělení položek mimo sklad, počet ks je následně i v tiskové sestavě
  • v nastavení přístupových práv zaměstnanců zařízení je nová předvolba pro "Právo zapsat schválení pobytu mimo zařízení kurátorem"
  • při tisku vybraného opatření ve výchově je rozlišováno "uděleno/uloženo" podle druhu opatření (kladné/záporné)


  verze z 21.3.2010
  • v modulu "Kniha denní evidence" je v sekci "Pohyb dětí v tento den" možnost filtru seznamu dětí dle vybrané skupiny


  verze z 15.3.2010
  • v modulu "Předpisy nároků, závěrka a vkl. knížky" je nová záložka "Automatický výpočet předpisů", kde lze u vybraných dětí a vybraných kont automaticky hromadně navést předpisy na zvolené období (možnost ručního pořízení nebo oprav s automatickým výpočtem dnů nepřítomnosti zůstala zachována). Prosíme klienty o test a zpětnou vazbu.
  • tisková sestava "Výpis nároků a plateb na vybraném kontě dítěte (pro rodiče, úřad apod.)" je u výpisu PnÚP doplněna o počty dnů mimo zařízení a na útěku
  • při tisku z "Knihy denní evidence" lze vybrat tisk výkazu pracovní doby služeb vychovatelů


  verze z 7.3.2010
  • v modulu "Kniha denní evidence" lze zapsat tzv. "hromadný odchod (pohyb)" u vybraných dětí, např. škola apod.
  • při tisku Knihy denní evidence lze vybrat, zda chcete vytisknout i seznam všech umístěných dětí zařízení
  • v nastavení přístupových práv zaměstnanců lze povolit právo výmazu zápisů ostatních pracovníků v "Kalendářním plánu u dětí"
  • v tiskových sestavách v "Osobní a zdravotní evidenci dětí" možnost vytisknout seznam dětí zařízení dle státního občanství
  • v hlavní programové nabídce "Seznamy" je možnost vlastních definic druhů státních občanství (pro použití v os. kartách dětí)
  • v modulu "Aktuální přítomnost dětí" lze vytisknout zobrazený přehled dětí (vždy aktuální), jako informaci např. pro kuchyň při konci noční služby apod.
  • průběžné pohyby dětí lze nyní zapisovat i zpětně (i při neukončeném posledním pohybu), pouze však dle logiky časové posloupnosti (datum a čas odchodu/příchodu)


  verze z 28.2.2010
  • tisková sestava "Výpis plateb na vybraném kontě dítěte (pro rodiče apod.)" doplněna o adresu rodiče
  • osobní karta dítěte: u údajů o vkladní knížce lze zapsat zůstatek VK při nástupu dítěte (v sekci "Nároky Kč, VK")
  • zdravotní evidence "Zdravotník" je doplněna o vstupní prohlídku, ošetřovnu s chorobopisy a průběhem nemocí, evidence hospitalizací
  • v evidenci pošty je v tisku podacího deníku přidán záznam o způsobu odeslání
  • v modulu "PŘEDPISY NÁROKŮ..." je na první záložce nad seznamem dětí vpravo tl. "Průvodce poč. stavy", umožňující navést počáteční zůstatky kont najednou u všech dětí
  • v nastavení programu lze mimo existující volby vybrat matematické zaokrouhlování vypočtených nároků na PnÚP


  verze z 15.2.2010
  • elektronický přenos osobní karty dítěte mezi jednotlivými zařízeními - odpadá nutnost zapisování údajů při příchodu dítěte z jiného zařízení
  • tlačítko pro vytvoření souboru elektronického přenosu osobní karty se nalézá v levém dolním roku v os. karty po rozkliknutí vybraného dítěte
  • osobní karta dítěte: v důvodech umístění přidáno - CAN, závadová parta
  • při vkládání nové události v kalendářním plánu u dětí nová kolonka "Kdo zodpovídá"
  • v útěkovém listu pro PČR doplněna přechodná bydliště rodičů a údaj o jejich úmrtí
  • spisová značka zaměstnanců (v Evidenci zaměstnanců)
  • rozšíření tiskových výstupů (historie zadaných úkolů, údržby a návštěv u dětí) v Knize denního hlášení
  • zdravotní dokumentace vyjmuta z os. karty dítěte a přesunuta do zvláštní sekce Zdravotník v Osobní evidenci dětí
  • v modulu Osobní evidence dětí - tisk výpočtu součtu počtu dnů pobytu všech dětí v zařízení a na útěku (pro zasílání výkazu)
  • dokončen modul Evidence pošty
  • modul Předpisy nároků - tisk inventarize zůstatků vybraného konta u všech dětí ke konci vybraného období
  • modul Předpisy nároků - tisk všech aktuálních zůstatků všech kont u zobrazených dětí
  • v hlavním menu programu Seznamy možnost vlastního nastavení Druhy zápisů školy a výchovy v Knize denní evidence
  • osobní průkaz zaměstnanců s fotografií v modulu Zaměstnanci zařízení a jejich přístupová hesla
  • možnost zapsat více dovolenek na jednu žádost o schválení pobytu mimo zařízení
  • tisk propustky u každé dovolenky zvlášť
  • změna přístupových práv pro zapisování žádostí o schvál. pobytu mimo zařízení a zvlášť pro zápis dovolenky
  • zvlášť přístupové právo pro vstup do zdravotní evidence dětí  Pro vytvoření souboru přenosu osobní karty dítěte rozklikněte v Osobní a zdravotní evidenci dětí vybrané dítě a v levém dolním rohu klikněte na tl. "Soubor přenosu". V dialogovém okně Windows vyberte cílové umístění, kam se má tato dávka uložit (zvolený adresář, přenosné médim-USB Flash apod.). Přenosová dávka je tvořena dvěma soubory, pojmenované příjmením a jménem dítěte bez diakritiky s příponami .dbf a .fpt. Obsah těchto souborů je šifrován proti zneužití. Při následném založení nové osobní karty dítěte zvolte předvolbu "Soubor přenosu os. karty z jiného zařízení" a v dialogovém okně Windows vyberte umístění těchto souborů. Potvrďte zvolený soubor s příjmením a jménem dítěte a příponou .dbf a vyčkejte několik vteřin na dokončení procesu dešifrace a založení nové osobní karty. Tímto je funkce dokončena. Do nové osobní karty dítěte dopište aktuální údaje (VS, sp. značku apod.) a kartu uložte.