Přehled novinek dle verzí programu Evix - professional institute software (netýká se verzí SVP Profi a SVP Ambulance !)


Každá nová verze programu obsahuje všechny programové změny i ze všech předchozích aktualizací. Vždy lze použít pouze nejnovější upgrade !
Postup pro vytvoření souboru elektronického přenosu osobní a zdravotní dokumentace dítěte naleznete na konci této stránky.
verze z 9.1.2023
 • Výchovně-etopedická dokumentace - rozšířený tisk organizovaných činností a akcí
 • Výchovně-etopedická dokumentace - opatření ve výchově - možnost tisku podpisu vedoucího školy
 • Výchovně-etopedická dokumentace - PROD - předvolba OSPOD před tiskem PRODu
 • Kniha denní evidence - měsíční a roční výkaz odpracované doby pracovníků pro rok 2023
 • Evidence vozidel - možnost nastavení oprávnění pracovníků k přístupu do knihy jízd vybraného vozidla
 • Svátky 2023
 • Inventarizační soupisy pohledávek a skladové evidence pro rok 2023
 • Modul GDPR - aktualizace logu auditivní stopy
 • Optimalizace systému


verze z 5.9.2022
 • Kniha denní evidence - nově možnost hromadného tisku více vybraných dnů najednou s oboustranným tiskem
 • Aktuální přítomnost dětí - pro potřeby MŠMT je přidána nová funkce Výpis evidenčního stavu přítomnosti dětí ve vybraném období
 • Optimalizace systému
 • Optimalizace systému


verze z 11.4.2022
 • Kniha denní evidence - Úkoly a vzkazy - informace o přečtení, možnost volby podbarvení řádku zápisu podle vybrané barvy úrovně důležitosti obsahu
 • Kniha denní evidence - Úkoly a vzkazy - jeden zápis lze zapsat k více vybraným pracovníkům najednou (podle jména nebo pracovního zařazení)
 • Kniha denní evidence - Zápisy k dětem - jeden zápis lze zapsat k více vybraným dětem najednou
 • Kniha denní evidence - Návštěvy - jeden zápis lze zapsat k více vybraným dětem najednou
 • Osobní a zdr. evidence dětí - archivační karta obsahuje všechna evidovaná soudní rozhodnutí o umístění dítěte v zařízení
 • Osobní a zdr. evidence dětí - aktualizace zobrazeného seznamu dětí
 • Osobní a zdr. evidence dětí - Osobní karta dítěte - OSPOD - zápis informací o návrhu na umístění + tisk
 • Osobní a zdr. evidence dětí - Zdravotník - Vyšetření - zapsaná vyšetření dětí lze označit pro automatický převod informace do kalendářního plánu (lze použít i zpětně)
 • Průběžné pohyby dětí - nad seznamem pohybů je umístěno pole zobrazující dynamicky celý text doplňujících údajů k vybranému pohybu
 • Průběžné pohyby dětí - Žádosti o schválení pobytu mimo zařízení - je přidána volba "Schváleno ředitelem" pro identifikaci jednodenních pobytů
 • Průběžné pohyby dětí - nová vizualizace seznamu zapsaných žádostí o schválení pobytu mimo zařízení
 • Průběžné pohyby dětí - aktualizace a doplnění útěkového listu pro potřeby PČR
 • Výchovně-etopedická dokumentace - Opatření ve výchově §21 - pro potřeby státních zástupců je výběr tisku přehledu opatření aktualizován o nové filtry výběru podle druhu opatření (zvlášť §21 odst. 1b), odst. 3c), + ostatní vybraná opatření)
 • Výchovně-etopedická dokumentace - PROD - je přidáno tlačítko "Zápisy z Knihy denní evidence"
 • Kalendářní plán - je přidána informace o času odchodu ze zařízení
 • Sklad - číselník skladů je doplněn o možnost nastavení přístupů zaměstnanců k jednotlivýcm skladům
 • Nastavení programových funkcí a parametrů - je přidána volba evidence žádostí o schválení pobytu mimo zařízení i u dětí na smlouvu
 • Optimalizace systému


verze z 3.1.2022
 • Osobní průkazy dětí jsou doplněny o druh aktuálního rozhodnutí o umístění dítěte v zařízení a příslušné číslo jednací
 • Kniha denní evidence - je aktualizován tisk knihy v návaznosti na filtr rodinné/výchovné skupiny
 • Skladová evidence - revize inventarizačních přehledů u pohybů na skladových kartách
 • Výpočet předpisů MD - je přidán prostor pro zápis poznámek k výpočtu (je i součástí tisku)
 • Státní svátky 2022
 • Výkazy odpracované doby zaměstnanců pro rok 2022


verze z 31.5.2021
 • Finanční nároky, zapsané v osobních kartách dětí na základě vystavených rozhodnutí a následný výpočet měsíčních předpisů MD již není závislý na označení "aktuální výměr". Systém při výpočtu nároků zohlední zapsané výměry podle datumu jejich platnosti. V případě, že byl u daného konta (např. PnÚP) poslední platný výměr označen jako "neaktuální", anebo zanikla od určitého datumu povinnost plátce dané konto hradit, je nutné doplnit nový výměr s nulovou částkou s datumem platnosti zjištění skutečnosti, od kdy není nárok vymáhán (datum nového rozhodnutí o nepovinosti hradit nárok, datum nabytí právní moci soudního rozhodnutí apod.) Výrazně se tím zjednodušuje práce a následná kontrola i minulých účetních období a zároveň se tímto eliminují případné chyby uživatelů, ke kterým mohlo v minulosti dojít při zapisování "aktuálnosti" výměrů.
 • Aktualizace tiskových sestav měsíčních uzávěrek a inventarizačních přehledů finančních pohybů na kontech dětí
 • Předpisy MD, měs. závěrka - revize výpočtů měsíčních předpisů MD s kontrolou platnosti platebních výměrů
 • Předpisy MD, měs. závěrka - nový průvodce počátečními stavy kont s rozšířenými možnostmi
 • Výchovně-etopedická dokumentace - PROD - před tiskem předvolba "Klíčový pracovník"
 • Žádost o schválení pobytu dítěte mimo zařízení - předvolba "žádost rodinné skupiny" (možnost filtru i v tisku seznamu žádostí)
 • Osobní karta dítěte - OSPOD - ID datové schránky z adresáře


verze z 22.2.2021
 • Nastavení programových funkcí - vpisovat na konec zápisu týdenního plánu výchovně-vzdělávací činnosti uživatelsky definovaný text (poučení dětí o BOZ apod.)
 • Předpisy MD, měs. závěrka - Z účetní závěrky pohledávky po lhůtě splatnosti - možnost výběru konkrétního konta
 • Předpisy MD, měs. závěrka - Z účetní závěrky pohledávky po lhůtě splatnosti - pohledávky k odpisu starší než zadaný počet dnů po splatnosti ve smyslu promlčecí lhůty
 • Předpisy MD, měs. závěrka - zohlednění nákupů z vybraných kont dítěte v inventarizačních soupisech
 • Výchovně-etopedická dokumentace - aktualizace tisku reedukačních zápisů


verze z 1.2.2021
 • Vlastní příjmy dětí - aktualizace tiskových sestav:
 • a) obraty na kontech vlastních příjmů u vybraných dětí v zadaném období
 • b) přehled plateb na kontech Hotovost, BÚ a VK u vybraných dětí v zadaném období
 • c) aktuální zůstatky zvoleného druhu příjmu k zadanému datu u vybraných dětí
 • Předpisy MD, měs. závěrka - ve výkazu pohledávek po lhůtě splatnosti je pro kontrolu účetního stavu přidána volba "Zahrnout do výkazu pohledávek i konta výživného"
 • Předpisy MD, měs. závěrka - je doplněna a aktualizována rekapitulace v tisku měsíční účetní závěrky, konta výživného a sirotčího důchodu jsou sumarizována odděleně a s tím i přehled přeplatků a nedoplatků na kontech dětí
 • Předpisy MD, měs. závěrka - tisk inventarizace zůstatků kont vybraných dětí je doplněn o počáteční stav a obrat v zadaném období
 • Nastavení programových funkcí - předvolba "Zapnout kontrolu použitelného zůstatku u převodu mezi konty"


verze z 18.1.2021
 • Předpisy MD, měs. závěrka - nově možnost výběru potřebného zohlednění zůstatků kont výživného:
 • a) finanční stav konta (součet všech obratů na straně DAL)"
 • b) stav konta pro plátce (součet přijatých plateb od plátce na straně DAL minus MD)
 • - tyto volby lze využít pro všechny varianty výpočtů stavu kont, měsíční závěrky a inventarizací


verze z 4.1.2021
 • Výchovně-etopedická dokumentace - PROD - u každého dítěte je možnost vložit neomezený počet libovolných souborů ostatní dokumentace (scan, pdf atd.)
 • Skladová evidence - tisk inventarizace nákupů skladových položek ve vybraném období
 • Vlastní příjmy dětí - vizualizace a rozdělení jednotlivých položek příjmů (Hotovost, Běžný účet, Vkladní knížka)
 • Vlastní příjmy dětí - rozšířené možnosti tiskových výstupů
 • Přihlášení pracovníka do programu - systémová změna uložení osobního nastavení (upozornění, modul po spuštění apod.)
 • Desktop - plocha jako defaultně nabízené úložiště tiskových sestav v .pdf formátu (toto nastavení lze změnit v menu Správce - Nastavení základních programových možností a funkcí
 • Předpisy MD, měs. závěrka - aktualizace tisku "Vyúčtování nároků MD a úhrad Dal na vybraném kontě dítěte (pro rodiče, úřad apod.)" s převody na vlastní příjmy
 • Správce - Nastavení programových parametrů - předvolba "Povolit ruční změnu vypočteného kapesného u vybraného dítěte"
 • Výchovně-etopedická dokumentace - Etoped - Poznatky o dítěti - položky "Obsah poznatku o dítěti" a "Doporučení vychovatelům" jsou dostupné pro čtení v samostatných editačních polích
 • Přijaté úhrady plátců a výdej - Nákupy osobní potřeby dítěte z konta sirotčího důchodu, výživného, příspěvku na péči
 • Opravné položky k pohledávkám dle vyhl. č. 410/2009 Sb. - Tisk - jsou přidány tiskové sestavy přehledu pohledávek "Příloha - seznam pohledávek s úhradami" a "Příloha - seznam pohledávek bez úhrad"
 • Zdravotní evidence - Kniha úrazů podle vyhl. č. 57/2010 Sb. o evidenci úrazů dětí, žáků a studentů - aktualizace tisku knihy
 • Pohyby dětí - aktualizace a rozšíření možností tisku přehledu pohybů dětí ve vybraném období
 • Kniha denní evidence - Výkazy odpracované doby pracovníků - aktualizace pro rok 2021
 • Nastavení programových funkcí - předvolba "Povolit vícenásobné spuštění programu na jednom PC"
 • Nastavení programových funkcí - vlastní nastavení úložiště tiskových sestav ve formátu .pdf
 • Návrh spolehlivé a bezpečné práce s programem vzdáleně pomocí internetového připojení pro školská zařízení a neziskové organizace, bez nutnosti změny hardwarového vybavení
 • Státní svátky 2021


verze z 21.4.2020
 • Osobní a zdravotní evidence dětí - evidence vlastních příjmů dětí je rozšířena o příjmy v hotovosti, na běžný účet a na vkladní knížku (+ úroky z BÚ a VK)
 • Zápisy přijatých plateb a evidence zůstatků na vkladních knížkách dětí jsou přemístěny trvale do evidence vlastních příjmů dětí - viz bod výše
 • Osobní a zdravotní evidence dětí - do nároků plateb je přidáno konto PnP (příspěvek na péči - vyplácí úřad práce), tato nová položka je rovněž integrována do evidence přijatých a vrácených plateb a do výpočtu měsíčních předpisů a měsíční účetní závěrky
 • Předpisy MD, měs. závěrka - Měsíční závěrka - pro potřeby výkazů zřizovatele zařízení je přidán tisk seznamu pohledávek po lhůtě splatnosti do 30 dnů, 31 až 90 dnů, 91 až 180 dnů, 181 až 360 dnů a nad 360 dnů se zohledněním přijatých úhrad
 • Přihlášení pracovníka do programu - na zadání hesla je limit 60 vteřin, poté dojde k automatickému ukončení programu


verze z 9.3.2020
 • Kniha denní evidence - možnost zaslání úkolů a vzkazů na e-mail pověřeného pracovníka
 • Osobní a zdravotní evidence dětí - Zdravotník - Kniha úrazů podle vyhl. č. 57/2010 Sb. o evidenci úrazů dětí, žáků a studentů, se sledováním historie editací zápisů
 • Osobní a zdravotní evidence dětí - Tisky - je přidána možnost tisku evidenčního listu školní matriky
 • Vlastní příjmy dětí - tisk účetních příjmových a výdajových dokladů s inventarizací pro potřeby účetnictví organizace, tvorba šablon dokladů s předkontací MD-Dal
 • Jednací protokol - je přidána volba EK (ekonomická zásilka) u tisku poštovního podacího archu
 • Evidence ošacení dětí - aktualizace a doplnění tiskových sestav
 • Výchovně-etopedická dokumentace - jsou rozšířeny možnosti zarovnání a formátování textu v zápisech
 • Optimalizace systému s vazbou na poslední aktualizace OS Windows


verze z 3.2.2020
 • Osobní karta dítěte - číslo pojištěnce ZP pro děti cizince
 • Opravné položky - tiskové sestavy také do souborů XLS
 • Opravné položky - nové tiskové sestavy pro usnadnění inventarizace pohledávek a vytvořených opravných položek s možností rozpisu podle jednotlivých dětí a období
 • Kniha jízd - aktualizace informací v tisku cestovního příkazu
 • Kniha jízd - Zápis čerpání PHM - je přidána možnost zvolit druh PHM mimo druh uvedený v TP
 • Přehled PC v síti se spuštěným programem Evix - je přidána možnost vzdáleného odpojení připojených uživatelů programu v síti (pro usnadnění aktualizace, zálohování, údržby atd.)


verze z 10.1.2020
 • Systémové změny pro rok 2020
 • Vizualizace poznámek u předběžné evidence dětí
 • Výkaz odpracované doby - státní svátky 2020
 • Osobní karta dítěte - doba platnosti pasu
 • Kniha denní evidence - Zápisy u dětí - možnost zápisu ke všem dětem
 • Zdravotník - Zápis vyšetření - nabídka lékařů z adresáře
 • Jednací protokol - zobrazení počtu faktických příloh u zápisů
 • Jednací protokol - interaktivní vyhledávání záznamů podle zadaného textu
 • Osobní evidence dětí - Vlastní příjmy - rozšíření možností zdroje/účelu příjmu
 • Kniha jízd - Detail jízdy - popis ostatního jízdného
 • Historie zápisů vychovatelů a pedagogů - filtr tisku podle vybraného pracovníka


verze z 17.9.2019
 • Kniha denní evidence - hromadné uzamčení/odemčení dnů podle datumu
 • Kniha denní evidence - tisk počtu vydaných jídel a poznámek k denní stravě podle datumu
 • Výchovně-etopedická dokumentace - je přidána samostatná sekce ADIKTOLOG
 • Výchovně-etopedická dokumentace - Kapesné - uzamčení/odemčení vybraných období
 • Výchovně-etopedická dokumentace - Organizované činnosti a akce - tisk pověření k pracovní cestě
 • Aktuální přítomnost - možnost uživatele zadat jiné datum a čas než je aktuální pro např. zpětný náhled
 • Dnešní upozornění - nové předvolby tisku
 • Kalendářní plán - aktualizace filtru výběru dětí
 • Kalendářní plán - je rozšířena část "Termíny schválených odjezdů dětí na dovolenky"
 • Osobní karta dítěte - při založení karty automatické vytvoření složky dokumentů dítěte
 • Osobní karta dítěte - položka "klíčový pracovník"
 • Osobní karta dítěte - informace o nezbytných lécích je v sekci "Fyzický popis" - informace přebírá útěkový list
 • Výpočet měsíčních předpisů - aktualizace a doplnění informací o pobytu ve zdrav. zařízení i v tiskové sestavě
 • Jednací protokol
 • Doplnění předvoleb základních přístupových práv vyplývajících z nových výše uvedených programových funkcí


verze z 17.6.2019
 • Rozšíření filtru přehledu auditivní stopy GDPR podle vybraného pracovníka
 • Aktualizovaný Útěkový list pro hlášení na PČR s přidanými informacemi a ukládání historie popisů jednotlivých útěků
 • Kniha denní evidence - položky stravného pro kuchyň: svačina, přesnídávka
 • Změna režimu krácení částek ročního max. nároku na odměny a dary hromadně pro vybrané děti
 • Přehled PC se spuštěným programem Evix - položka se jménem přihlášeného pracovníka
 • Osobní a zdr. evidence dětí - pro jiné osoby (2) možnost zařazení jako opatrovník, poručník, pěstoun, osvojitel s možností tisku přehledu dětí podle kategorie
 • Osobní odměny a dary - tisk výplatnice podle vybraného období a specifikace odměn s podpisem dětí
 • Reedukační zápisy - tisk přehledu zápisů podle druhu zápisu
 • Kniha jízd - zápis údajů: příjezd do cíle a odjezd
 • Kniha jízd - přehled rezervací všech vozidel podle vybraného období
 • Modul Opravné položky k pohledávkám - tisk výkazu lze filtrovat podle příslušnosti k vybranému dítěti
 • Aktuální přítomnost dětí - tisk přehledu dětí jmenovitě podle věkových skupin pro stravné
 • Přístupová práva zaměstnanců - právo k označení položky "Schváleno ředitelem" u organizovaných činností a akcí
 • Kalendářní plán - filtr plánu podle vybraného dítěte s tiskem
 • Optimalizace doby načtení sekce PROD


verze z 7.1.2019
 • Kniha denní evidence - Návštěvy - zápis návštěvy pro všechny děti
 • Výchovně-etopedická dokumentace - možnost uzamykat týdny v Týdenním plánu VVČ
 • Organizované činnosti a akce - zápis a tisk textu o poučení dětí o BOZ. Obsah textu lze dle potřeby změnit v Nastavení programových funkcí.
 • Nastavení programových funkcí - lze zvolit předvolbu zobrazení datumu narození oznamovatele v tisku útěkového listu
 • Kniha jízd - kontrola řazení jízd podle datumu a času odjezdu
 • Adresář a kontakty - tl. pro zápis hromadného e-mailu vybraným kontaktům a odeslání přes poštovního klienta (MS Outlook apod.)
 • Přístupová práva zaměstnanců - volba Nahlížet do výkazů odpracované doby v Knize denní evidence
 • Přístupová práva zaměstnanců - volba Zamykat / odemykat týdny v TPVVČ ve Výchovně-etopedické dokumentaci
 • Přístupová práva zaměstnanců - volba Uzamykat Knihu jízd k danému datu
 • Přístupová práva zaměstnanců - rozšíření práv pro Zdravotní dokumentaci dětí a Organizované činnosti a akce
 • Výkaz odpracované doby - státní svátky 2019
 • Zůstatky kont dětí, Měsíční účetní závěrka, PROD - dynamické zrychlení načítání výsledků zpracování
 • Optimalizace systému


verze z 24.9.2018
 • Osobní evidence dětí - tiskové sestavy - tisková sestava evidenčního stavu dětí obsahuje věk dítěte a je možné zvolit tisk seznamu dětí podle věkových kategorií
 • Osobní evidence dětí - Předběžná evidence dětí - seznam obsahuje sloupec s informací o OSPODu
 • Osobní evidence dětí - je přidáno tlačítko pro vyhledání dítěte podle zadaného jména rodiče / jiné osoby (příjmení dítěte a rodiče/osoby není stejné)
 • Výchovně-etoped. dok. - Týdenní program VVČ – u nového zápisu je předdefinován text Kompetence, Cíl, Obsah
 • Výchovně-etoped. dok. - Opatření ve výchově - před tiskem je možnost zvolit tisk podpisu vedoucího vychovatele
 • Útěkový list - před tiskem je možnost vybrat z více soudních rozhodnutí o umístění dítěte v zařízení, zapsaných v osobní kartě dítěte
 • Aktuální přítomnost - je doplněn a aktualizován XLS datový výstup Statistika obsazenosti pro potřeby zřizovatele
 • Kniha denní evidence - Návštěvy - zápis návštěvy úřední
 • Kniha jízd - je přidána funkce rezervace automobilů pro plánované jízdy
 • Kniha jízd - je přidána funkce tisku cestovního příkazu
 • Nastavení - rozšíření možností nastavení základních přístupových práv zaměstnanců
 • Optimalizace systému


verze z 18.6.2018
 • Doplnění funkcí GDPR Premium
 • Kniha denní evidence - možnost změny velikosti písma u zápisů
 • Oprava chyby zobrazení částky opatření v tisku kapesného
 • Optimalizace systému


verze z 11.6.2018
 • Aktivace modulu GDPR Premium zájemcům
 • Optimalizace systému


verze z 25.5.2018
 • Osobní karta dítěte - osobní údaje jsou rozděleny na Základní a Organizační
 • Osobní karta dítěte - je přidána evidence historie přidělených výchovných / rodinných skupin
 • Osobní karta dítěte - forma umístění - přidána předvolba "Prodloužená ÚV do 19 let"
 • Osobní karta dítěte - důvody umístění - přidány předvolby pro neúspěšné NRP
 • Opatření ve výchově - pro účely zvýšení / snížení kapesného je přidána volba zadání v % sazbě v návaznosti na hodnocení dětí - Metodický pokyn č.j. 31315/2017
 • Evidence zaměstnanců - v osobní kartě zaměstnance je přidána volba "Osobní číslo"
 • Rozšíření možností v nastavení přístupových práv zaměstnanců
 • Záchytné pracoviště - tisk záznamu o převzetí věcí dítěte z jiného zařízení
 • Optimalizace systému


verze z 15.1.2018
 • Měsíční a roční výkaz odpracované doby pracovníků je aktualizován pro rok 2018
 • Aktualizace tisku Opatření ve výchově, Kniha denní evidence, Osobní průkaz zaměstnance
 • Optimalizace systému


verze z 21.8.2017
 • Přístupová práva zaměstnanců - volba pro převzetí práv od jiného pracovníka (např. pro kopírování práv dle prac. zařazení)
 • Přístupová práva zaměstnanců - povolit přístup k zápisům soc. pracovníka ve Výchovně-pedagogické dokumentaci
 • Kniha denní evidence - aktualizace
 • Kniha denní evidence - tisk aktuálních chorobopisů dětí ke dni
 • Kniha denní evidence - samostatný tisk zápisů ke skupinám a záznamů školy a výchovy
 • Kniha denní evidence - zápis kontrolní a hospitační činnosti a zdravotní záznam u dítěte je v seznamu zápisů zvýrazněn červeným písmem
 • Kniha denní evidence - nesplněné úkoly a vzkazy lze odfiltrovat na "jen v tento den ke splnění"
 • Kniha denní evidence - v tisku Knihy je na konci sestavy kolonka pro podpisy denní a noční služby
 • Skladová evidence - možnost pořízení hromadné výdejky ze skladu
 • Osobní evidence dětí - tlačítko pro zobrazení aktuálního věku dítěte ke dni (Roky Měsíce Dny)
 • Osobní evidence dětí - při tisku přehledu pohybů je možnost vlastního výběru konkrétních druhů pohybů
 • Osobní evidence dětí - v osobní kartě dítěte je kolonka pro datum platnosti občanského průkazu
 • Osobní evidence dětí - tisk podrobné osobní karty dítěte je doplněn o jeho fotografii
 • Osobní evidence dětí - tisk historie vlastních příjmů dítěte v datumu od - do
 • Osobní evidence dětí - osobní karta dítěte - záložka Nároky - čísla bankovních účtů plátců - možnost ČSSZ a Úřad práce
 • Kalendářní plán - možnost hromadného výmazu záznamů v zadaném období od - do
 • Předpisy, měs. závěrka - vypočtené předpisy nároků lze rozdělit na ZDVOP a ostatní
 • Předpisy, měs. závěrka - před automatickým výpočtem měsíčních předpisů nároků je volba "Nepočítat předpis PnD u celoměsíční nepřítomnosti"
 • Výchovně pedagogická dokumentace - rozšíření tiskových výstupů u přehledů kapesného a osobních odměn a darů
 • Historie zápisů vychovatelů a pedagogů - možnost tisku obsahu zápisů z Knihy denní evidence a pohovorů a poznatků z Výchovně-pedagogické dokumentace
 • Tisk opatření ve výchově - kolonka pro podpis vedoucího vychovatele
 • Přehled zapsaných opatření ve výchově je barevně odlišen podle druhu opatření (kladné, záporné, podmínečný odklad)
 • Propustka k pobytu mimo zařízení - možnost zapsat informaci Předal / Převzal
 • Zdravotník - možnost tisku přehledu úrazů, vyšetření a hospitalizací ve vybraném období od - do
 • Volba pro nastavení upozornění na vypršení datumu platnosti ústavní a ochranné výchovy
 • Nastavení osnovy PROD - možnost definice vlastního textu záhlaví a zápatí pro každé období zvlášť
 • Nastavení programových parametrů - aktualizace parametrů pro výpočet kapesného podle případné interní směrnice zařízení
 • Hlavní programové menu - Přehled PC v síti se spuštěným programem Evix - informace o počtu platných licencí
 • Optimalizace systému


verze z 5.1.2017
 • Měsíční a roční výkaz odpracované doby pracovníků je aktualizován pro rok 2017


verze z 23.5.2016
 • v nastavení osnovy dokumentace PROD je přidána možnost bližšího popisu bodů osnovy, v tiskové sestavě dokumentu je přidán popis hlavičky dokumentu a závěr s podpisy
 • do tiskové sestavy seznamu přijatých/vrácených plateb je pod VS dítěte přidáno os. číslo dítěte
 • při zápisu opatření ve výchově dle § 21 zák. č. 109/2002 Sb. je přidán příznak "Dítě s návrhem NESOUHLASÍ/SOUHLASÍ", tato informace je rovněž zobrazena v tiskové sestavě přehledu opatření
 • u žádostí o schválení pobytu dítěte mimo zařízení je v tisku potvrzení o propuštění přidáno políčko pro zápis č. OP osoby pobytu
 • při zápisu jízdy v Knize jízd je automaticky předvyplněno datum příjezdu
 • v Knize jízd vybraného vozidla je přidána evidence zůstatků PHM v jednotlivých měsících daného roku
 • v Osobní kartě dítěte je na záložce Soudní rozhodnutí přidáno "datum uplynutí platnosti ústavní výchovy"
 • spisové a skartační znaky jsou doplněny o příznak Aktivní/Neaktivní
 • v Knize denní evidence je pro potřeby inspekcí přidán tisk přehledu zápisů pracovníků dle druhu a data zápisu


verze z 28.1.2016
 • optimalizace systému
 • aktualizace tiskové sestavy "Výkaz opravných položek k pohledávkám"
 • aktualizace měsíčního a ročního výkazu odpracované doby pracovníků
 • státní svátky 2016
 • programové nastavení - rok pro kontrolu zadání datumu příjemek a výdejek skladu


verze z 9.9.2015
 • v hlavním programovém menu v položce "Program" je předvolba "Přehled PC v síti se spuštěným programem Evix" pro potřeby údržby systému apod.. Zobrazeny jsou název počítače v síti, uživatelský účet, datum a čas přihlášení do programu, lokální IP adresa
 • jsou zapracovány základní systémové parametry v rámci přípravy systému na generování elektronického oznámení o útěku a komunikace se servery PČR


verze z 9.7.2015
 • v modulu "Kniha denní evidence" je při zápisu pracovní doby pracovníka možnost uložit datum a čas serveru (tuto fci lze nastavit individuálně v přístupových právech zaměstnanců)
 • v modulu "Osobní a zdr. evidence" lze v sekci "Peníze" evidovat depozitum kapesného, dále je zapracován tiskový statistický výstup přehledu umístěných a propuštěných dětí dle zdravotních pojišťoven ve vybraném období
 • v modulu "Výchovně pedagogická dokumentace" je při tisku PRODu dítěte možnost vybrat doplňující informace zařazené do tisku
 • v modulu "Kniha denní evidence" je aktualizován měsíční a roční výkaz odpracované doby pracovníků
 • v modulu "Předpisy, měs. závěrka, VK" je aktualizován automatický výpočet předpisů na vybrané období


verze z 27.3.2015
 • v osobní kartě zaměstnance je přidáno pole "Délka denní pracovní doby" pro výpočet náhrady za čerpání řádné dovolené
 • v modulu "Kniha denní evidence" je do měsíčních a ročních výkazů odpracované doby pracovníků přidán sloupec s počtem hodin náhrady za čerpání řádné dovolené, sumarizace obsahuje informaci o matematickém vyjádření počtu odpracovaných hodin, příplatků a náhrad


verze z 9.2.2015
 • v modulu "Osobní a zdr. evidence dětí" je přidána sekce "ZDVOP" pro evidenci dokumentace dětí zařízení pro děti vyžadující okamžitou péči
 • v osobní kartě dětí je přidána položka rodné jméno otce a matky
 • v modulu "Kalendářní plán u dětí" je přidána možnost filtrace přehledu plánovaných akcí dle položky "zodpovídá" i s vlivem na tisk
 • je zapracováno vizuální zobrazení průběhu zpracování výpočtu měs. předpisů a výpočtu kapesného s informací o příjmení a jménu dítěte
 • v modulech "Sklad" a "Ošacení dětí, obuv aj." je možnost vyřazení položek z hromadné výdejky po jednotlivých kusech, uživatelské definice seznamů "Stav" a "Kategorie", optimalizace evidence zásob
 • v modulu "Kniha denní evidence" je součástí tiskového výstupu funkce pro výpočet měsíčních a ročních výkazů odpracované doby pracovníků s přihlédnutím k znění Zákoníku práce č. 262/2006 Sb. a z toho plynoucím přehledům o práci přesčas, ve svátek atd. (PPČ a (PSsPPČ) s tiskovým výstupem pro mzdovou účtárnu
 • optimalizace systému


verze z 14.4.2014
 • je přidána podpora adresářové zkratky druhu kontaktu "PČR" do výběru před tiskem útěkového listu
 • do tiskové sestavy pohovoru s dítětem po návratu z útěku je doplněna možnost podpisu dítěte
 • při zápisu služby vychovatelů v modulu "Kniha denní evidence" je přidána možnost "Omezení služby na vybrané výchovné / rodinné skupiny"
 • v modulu "Kniha denní evidence" je v možnostech tisku zápisů pracovníků, zápisů školy a výchovy a návštěv u dětí přidána volba "Vytisknout pouze vychovatele s omezením na vybranou skupinu"
 • optimalizace systému


verze z 4.2.2014
 • tisk měsíční závěrky je rozšířen o možnost tisku detailního přehledu seznamu dětí s přeplatky nebo nedoplatky na kontech k datu závěrky s celkovou sumarizací
 • je doplněno krácení výše nároku na osobní odměny a dary dětí od 1.1.2014
 • tisková sestava "Vyplacené odměny, dary a přísp. dle § 33 ve vybraném období" je doplněna o informaci popisu důvodu výplat částek, datumu výplaty a sumarizaci u každého dítěte
 • v modulu "Opravné položky" je při tisku výkazu doplněna možnost vytisknout přílohu "Seznam účetně odepsaných pohledávek z výkazu"


verze z 3.2.2014
 • V modulu "Kniha denní evidence" je u zápisů pracovníků, záznamů školy a výchovy a návštěv u dětí zaznamenána informace o výchovné / rodinné skupině v daný den a tyto záznamy je následně možné tisknout odděleně podle vybraných skupin


verze z 28.1.2014
 • oprava výpočtu kapesného s přihlédnutím k záporným opatřením ve výchově v návaznosti na změnu limitů dle nařízení vlády č. 460/2013 Sb. ze dne 4. prosince 2013, platného od 1.1.2014


verze z 27.1.2014
 • doplnění programových funkcí podle znění nařízení vlády č. 460/2013 Sb. ze dne 4. prosince 2013, platného od 1.1.2014
 • v tisku seznamu opatření ve výchově je informace o vybraných odstavcích § 21 zák.č. 109/2002 Sb.


verze z 6.1.2014
 • do způsobu odeslání pošty je přidána volba "Placeno převodem" s akceptací takto uložených zápisů v poštovním podacím archu
 • je doplněna kontrola na zapsaný rok v datumu zápisu odměn a darů dětí ve vybraném období (roce)
 • možnost definovat osnovu PROD pro více uživatelsky definovaných období (školní roky)


verze z 21.10.2013
 • v modulu "Ošacení dětí, obuv a jiné" je možnost vytisknout historii přeřazených položek mezi dětmi


verze z 23.9.2013
 • v modulu "Historie zápisů vychovatelů a pedagogů" je přidána možnost filtrovat informace dle druhu zápisu příslušné sekce
 • v nastavení přístupových práv zaměstnanců je pro modul "Kniha denní evidence" přidána volba "Povolit změnu datumu a času a výmazu služby"


verze z 9.9.2013
 • v úvodním okně programu je k dispozici tl. s novou funkcí "Historie zápisů vychovatelů a pedagogů" pro okamžité shlédnutí zapsaných informací u vybraných dětí/skupin (v nastavení přístupových práv zaměstnanců zařízení lze přístup zakázat)
 • v úvodním okně programu je k dispozici tl. s novou funkcí "Změna přihlášeného pracovníka" pro dynamické odhlášení/přihlášení uživatele programu
 • při zápisu opatření ve výchově je možnost zadat do jednoho opatření více důvodů dle § 21 odst. 1),2),3),4) zák. č. 109/2002 Sb. (např. pro bodový systém)
 • při tisku opatření ve výchově je součástí hlavičky tiskové sestavy popis ustanovení § 21 odst. 1),2),3),4) zák. č. 109/2002 Sb. (pro informaci dítěte při podpisu apod.)
 • v nastavení přístupových práv zaměstnanců zařízení je přidána volba "Tisknout tiskové sestavy" v Knize denní evidence
 • efekt zákazu vybraných výchovných/rodinných skupin pro prohlížení zápisů je mimo Výchovně-pedagogickou dokumentaci rozšířen i na Knihu denní evidence, Kalendářní plán u dětí a Aktuální přítomnost dětí
 • tiskový výstup PROD byl doplněn o informace ve smyslu předchozí programové aktualizace


verze z 22.7.2013
 • v modulu "Osobní a zdravotní evidence dětí" je v osobní kartě dítěte volba "Vhodný/á do pěstounské péče"
 • v modulu "Výchovně-pedagogická dokumentace" je PROD doplněn o další související relevantní údaje z osobní karty dítěte
 • v nastavení přístupových práv zaměstnanců zařízení je možnost zákazu vybraných výchovných/rodinných skupin pro prohlížení zápisů ve Výchovně-pedagogické dokumentaci


verze z 4.6.2013
 • v modulu "Osobní a zdravotní evidence dětí" je možnost filtrovat pohyby dětí také podle jednotlivých kategorií pohybů
 • v modulu "Osobní a zdravotní evidence dětí" je nová záložka "ARCHIVAČNÍ KARTA DĚTÍ"
 • v osobní kartě dítěte je jako forma umístění v zařízení přidána volba "Ambulantní péče (DDÚ, DÚM)"


verze z 18.3.2013
 • v modulu "Zdravotník" je opraven tisk zdravotní karty dítěte
 • v tiskové sestavě předpisů na vybrané období je v sumarizaci celkový součet předpisů všech kont
 • velikost výkonné aplikace je komprimována cca o 40%, což zvyšuje rychlost načtení programu v rámci sítě
 • optimalizace modulu "Výchovně-pedagogická dokumentace"


verze z 4.3.2013
 • v modulu "Výchovně-pedagogická dokumentace" je sekce "Psycholog" rozšířena o zápisy psychologa ke skupinám
 • přístupová práva zaměstnanců jsou rozšířena o právo zaškrtávat "splněno" v úkolech a vzkazech druhých vychovatelů a práva pro přístup do sekcí "Etoped" a "Psycholog"
 • u zápisů v modulu "Kalendářní plán u dětí" je u volby zajištění automobilu přidána informace o času odjezdu


verze z 11.2.2013
 • v modulu "Kniha denní evidence" je v tiskových sestavách přidán tisk denních chorobopisů a průběhu nemoci u nemocných dětí
 • v modulu "Pohledávky" je do tiskových výkazů přidána informace o celkové výši krátkodobých a dlouhodobých pohledávek dle splatnosti


verze z 4.2.2013
 • v modulu "Kniha denní evidence" je na záložce s pohyby dětí nad tabulkou dětí v zařízení nové tlačítko [N], kterým lze k vybranému dítěti zapsat nemoc (v zařízení):
 • - tyto zápisy jsou synchronizovány se zápisy ve Zdravotní evidenci - ošetřovna
 • - na řádku za jménem dítěte vpravo je v případě, že je dítě nemocné, červeným písmem znak písmene N pro vizuální kontrolu počtu nemocných dětí v daný den (info o počtu nemocných dětí je i v tisku Knihy denní evidence)
 • v osobní kartě dítěte je u fyzického popisu přidána informace o tělesné váze dítěte a poznámka o důležitých změnách - tyto informace jsou rovněž přenášeny do tisku útěkového listu
 • do tisku útěkového listu jsou nově zapsány informace o čísle mobilních telefonů rodičů a jiných osob z osobní karty dítěte pro potřeby PČR


verze z 30.1.2013
 • v sekci "Etoped" je u měsíčního hodnocení skupiny upraveno třídění dle datumu zápisu vzestupně/sestupně s přesunem pozice na první zápis


verze z 28.1.2013
 • v žádostech o schválení pobytu dítěte mimo zařízení (dovolenky) je možnost výběru jména a kontaktu sociálního pracovníka OSPOD (dosud jen kurátor)
 • u zápisu pohybů dětí je vedle vyplnění datumu a času konce pohybu zapsán pracovník, který pohyb dítěte ukončil
 • v modulu "Výchovně-pedagogická dokumentace" je samostatná sekce "Psycholog"
 • v části předběžné evidence dětí jsou přidány informace OSPOD
 • v modulu "Pohledávky" je na záložce "Seznam všech pohledávek (předpisů) s možností vyřazení z režimu opravných položek" rozšířena možnost filtru a tisku předpisů (pohledávek)
 • v modulu "Předpisy, měs. závěrka" je upravena nabídka tiskových sestav inventarizace kont u dětí
 • modul "Jízdy" je doplněn o následující volby:
 • - možnost vyřazení vozidla v evidenci vozidel
 • - u zápisu jízdy je doplněn žadatel jízdy
 • - u zápisu čerpání PHM je doplněno číslo dokladu a možnost editace zápisu
 • - tisk knihy jízd dle filtru podle vybraného řidiče jízd nebo jízd ve věci vybraného dítěte


verze z 7.1.2013
 • modul "Osobní a zdr. evidence dětí" je rozšířen o novou záložku "Předběžná evidence dětí, které mají nastoupit
 • zápis nové osobní karty dítěte je doplněn o volbu "Převést dítě z předběžné evidence" (viz výše)
 • tiskové výstupy v modulu "Opatření ve výchově" jsou doplněny o tisk důvodu opatření


verze z 17.12.2012
 • optimalizace SQL dotazů


verze z 10.12.2012
 • v modulu "Osobní a zdr. evidence dětí" je v tisku zobrazeného seznamu dětí zařízení možnost vytisknout zkrácenou sestavu
 • kontrola na zápis o vyřazení VK v přehledu plateb u vybraného dítěte


verze z 3.12.2012
 • v nastavení programových funkcí je předvolba, zda zahrnovat do výpočtu kapesného i děti na smlouvu či nikoliv
 • v modulu "Kniha denní evidence" je doplněno řazení návštěv dle pořadí zápisu události a optimalizace zobrazení záznamů a zápisů


verze z 26.11.2012
 • v modulu "Přijaté, vrácené platby" je u zápisu platby rozšířeno pole "Poznámka"
 • v modulu "Ošacení dětí, obuv a jiné" je doplněna nabídka stavu položky
 • v modulu "Výchovně-pedagog. dokumentace" je možnost nastavení zobrazení ostatních záznamů u dítěte dle datumu i sestupně
 • v tiskové sestavě přehledu položek ošacení aj. u dítěte je přidána informace o důvodu vyřazení položky
 • ve skladové evidenci u výdejek a v evidenci ošacení dítěte je u zápisu položky doplněna přednabídka důvodů vyřazení


verze z 12.11.2012
 • v modulu "Předpisy, měs. závěrka, VK" je do tiskové sestavy "Vyúčtování plateb na vybraném kontě dítěte (pro rodiče, úřad apod.)" přidána informace o datumu příchodu a odchodu dítěte do/z zařízení
 • v návaznosti na účinnost novely zák. č. 109/2002 Sb. od 1.11.2012 jsou aktualizovány tyto funkce:
 • - úprava nabídky § 21 při zápisu opatření ve výchově
 • - v měsíci příchodu a odchodu dítěte ze zařízení je při výpočtu poměrné části výše měsíčního nároku na příspěvek na úhradu péče zrušen institut 15. hodiny dle § 30 odst. 1
 • - částka příspěvku na úhradu péče se nyní zaokrouhluje již pouze výhradně na koruny směrem nahoru dle § 27 odst. 8 (původní nastavení zakrouhlování je platné dle nastavení programu pro výpočty do 31.10.2012 včetně


verze z 1.11.2012
 • v modulu "Kniha denní evidence" je u zápisu trvalého propuštění vybraného dítěte doplněna informace VS a datum narození dítěte
 • v modulu "Přijaté a vrácené platby" je přidána optimalizace zápisu přijatých/vrácených plateb na druhé záložce hromadného zápisů plateb


verze z 30.10.2012
 • oprava přiřazení pracovního zařazení u pracovníků konajících službu v modulu "Kniha denní evidence"
 • doplnění údaje pracovního zařazení pracovníků v tiskové sestavě výkazu odpracované doby v modulu "Kniha denní evidence"


verze z 29.10.2012
 • v zápisech služeb v modulu "Kniha denní evidence" je u jména pracovníka zobrazena informace o jeho pracovním zařazení
 • v hlavním menu v položce "Seznamy" je volba "Názvy písemností pro předmět dopisu"
 • v modulu "Evidence pošty" je při zápisu pošty možnost výběru z předdefinovaných názvů písemností pro předmět dopisu
 • v nastevní přístupových práv zaměstnanců je na druhé záložce u volby "Sklad" volba "Právo zapisovat pohyb na skladových kartách atd."
 • v modulu "Osobní a zdr. evidence dětí" je přidána možnost filtrovat zobrazený seznam dětí podle jejich zařazení do interního oddělení zařízení
 • v modulu "Sklad - skladová evidence" je v tiskových sestavách ve volbě "Příjemky (nákupy) na skladové karty" možnost tisku příjemek na všech skladových kartách
 • v modulu "Sklad - skladová evidence" je možnost prohlížet výdejky ze skladových karet i při nulovém stavu MJ
 • v nastavení upozornění přihlášeného pracovníka (hlavní menu "Nastavení") je volba pro upozorňování na nesplněné úkoly z plánu údržby z modulu "Kniha denní evidence"


verze z 22.10.2012
 • doplnění textu dle § 23 odst. 1a) zákona č. 109/2002 Sb. v tisku "Potvrzení žádosti o povolení pobytu dítěte mimo zařízení"
 • nezobrazování zápisů s nevyplněným datumem události v modulu "Dnešní upozornění"


verze z 10.10.2012
 • oprava v tisku podacího deníku sp. služby
 • změna položky místa pobytu v tisku potvrzení o propuštění dítěte ze zařízení


verze z 8.10.2012
 • v žádosti o schválený pobyt dítěte mimo zařízení je možnost tisku "Potvrzení o propuštění" s údaji o předaných náležitostech dítěti apod.
 • třídění a tisk spisových a skartačních znaků
 • v modulu "Přijaté a vrácené platby" je dynamické zobrazování součtu plateb při pohybu v seznamu dětí


verze z 1.10.2012
 • v modulu "Předpisy, měs. závěrka, VK" je samostatný tisk automaticky vypočtených předpisů
 • zobrazení všech reedukačních zápisů v jednom dokumentu je možno nastavit dle datumu od nejnovějšího zápisu sestupně
 • jsou doplněny tiskové sestavy o přehledu průběžných pohybů dětí v zadaném období"
 • optimalizace SQL dotazů a připojení k databázi


verze z 10.9.2012
 • v hlavním menu v položce "Správce - Základní údaje o zařízení ..." je u datových polí "Typ zařízení / Zařízení" předvolba DD_DD
 • je přizpůsoben formát tabulky "Statistika_obsazenosti.xls" statistického výkazu pro zřizovatele
 • v předvolbách tisku v modulu "Kniha denní evidence" je nově možnost tisku "Počty pohybů dětí zadaných pracovníky dle data"
 • informace o počtu přítomných dětí ve věku do 15 a nad 15 let v modulu "Aktuální přítmnost dětí" je pro potřeby kuchyně zohledněna na dosažení 15 let v průběhu školního roku (od 1.9. do 31.8.)


verze z 5.9.2012
 • oprava dostupnosti tlačítka pro výmaz průběžných pohybů dětí


verze z 3.9.2012
 • v tisku Knihy denní evidence je počet dětí, fyzicky přítomných během dne v zařízení
 • před název souboru nového vystaveného dokumentu ve Wordu je generována informace o dni a času vzniku dokumentu


verze z 17.8.2012
 • Oprava pole "jméno a příjmení dítěte" v tiskové sestavě "Součty obratů na kontech a zůstatky u zobrazených dětí"


verze z 6.8.2012
 • Optimalizace SQL dotazů


verze z 23.7.2012
 • nová funkce "Statistika obsazenosti" pro zasílání informací zřizovateli zařízení - MŠMT (v sekci "Aktuální přítomnost dětí"). Vygenerování dat probíhá do xls tabulky MŠMT (D-TUBE). Doplňující informace (ID zařízení, kapacita, typ zařízení, odl.prac.) je nutno nastavit v základních údajích o zařízení.
 • funkce uzamykání dne v modulu "Kniha denní evidence" je přemístěna z akce před tiskem knihy na tlačítko "Zamknout/Odemknout"
 • před tiskem Knihy denní evidence jsou podrobné předvolby pro výběr žádaných informací z Knihy do tisku
 • v modulu "Přijaté a vrácené platby" je samostatná funkce tl. pro zápis výběru z vkladní knížky dítěte
 • v modulu "Výchovně-pedagogická dokumentace" je v možnostech tisku přehledů kapesného volba pro retrospektivní výpis vyplaceného kapesného dítěte ve vybraném období
 • v modulu "Ošacení dětí, obuv a jiné" je možnost tisku položek u vybraného dítěte dle datumu předání do užívání za vybrané období


verze z 25.6.2012
 • v modulu Pohledávky je rozšířená tisková sestava výkazu opravných položek dle vyhl. č. 410/2009 Sb.


verze z 7.6.2012
 • Kniha jízd je doplněna o pole datum a čas příjezdu
 • v modulu "Aktuální přítomnost dětí" je v tisku zobrazena informace o počtu přítomných dětí (v zařízení, škole, vycházce) do 15 a nad 15 let - pro kuchyň
 • v modulu "Ošacení dětí, obuv aj." je nové tlačítko pro hromadné vyřazení všech položek u vybraného dítěte (např. při propuštění apod.)


verze z 28.5.2012
 • Optimalizace SQL dotazů


verze z 21.5.2012
 • modul "Pohledávky" - oprava pole "datum splatnosti pohledávky" ve výkazu


verze z 14.5.2012
 • Finální verze modulu "Pohledávky" pro evidenci opravných položek k pohledávkám po splatnosti dle vyhl. č. 410/2009 Sb. s následujícími možnostmi:
 • - hodnota pohledávek snížená případnými přeplatky nebo kladným počátečním zůstatkem na daných kontech
 • - hodnota úhrad pohledávek v režimu opravných položek
 • - hodnota vytvořených opravných položek u pohledávek v režimu opravných položek
 • - zrušené opravné položky do výše úhrad pohledávek v režimu opravných položek
 • - účetní zůstatky pohledávek
 • - finanční zůstatky pohledávek
 • - hodnota úhrad po účetním odepsání pohledávek
 • - hodnota zrušených opravných položek do výše úhrad po účetním odepsání pohledávek
 • - vždy aktuální konečná hodnota pohledávek v částkách k vymáhání - skutečný finanční stav pohledávek
 • Veškeré potřebné částky pro zachycení v účetnictví zařízení jsou vypočteny a sumarizovány k zadanému datumu uzávěrky / výkazu


verze z 12.3.2012
 • v nastavení přístupových práv zaměstnanců je právo pro přístup do části "Etoped, spec. pedagog" ve Výchovně-pedagogické dokumentaci
 • v hlavním menu programu v položce "Správce" je nově volba " Výchozí typ písma pro zápisy ve Výchovně-pedagogické dokumentaci"
 • v osobním průkazu zaměstnanců je poznámka o neplatnosti průkazu bez předložení OP zaměstnance
 • v modulu "Pohledávky" je nově dostupný "Výkaz neuhrazených pohledávek (předpisů)" a "Seznam předpisů s možností vyřazení z režimu opravných položek"


verze z 5.3.2012
 • v evidenci ošacení dětí je možnost přeřazení vydaných položek jinému dítěti
 • v modulu "Sklad" lze při zápisu výdejky vydat položky nejen dítěti, ale i zaměstnanci nebo výchovné/rodinné skupině


verze z 6.2.2012
 • v modulu "Předpisy, měs. závěrka, VK" je automatické předvyplnění datumu splatnosti předpisů podle vybraného období
 • v modulu "Předpisy, měs. závěrka, VK" lze u automatického výpočtu předpisů za vybrané období zadat datum splatnosti zvlášť u každého vybraného druhu konta
 • v modulu "Předpisy, měs. závěrka, VK" je aktualizovaná tisková sestava "Inventarize zůstatků vybraného konta u všech dětí ke konci vybraného období"
 • v modulu "Pohledávky" je před výpočtem opravných položek možnost výběru druhů kont
 • v evidenci zaměstnanců lze změnit jméno a příjmení zaměstnance při editaci jeho osobních údajů
 • v modulu "Kniha jízd" je u zápisu jízdy nově pole pro zápis informací o spolujezdcích


verze z 25.1.2012
 • v hlavním programovém menu v nabídce "Pohledávky" položka "Účtování oprav. položek k pohl. dle vyhl. č. 410/2009 Sb." ve druhé již placené verzi (cena 2.400,- Kč včetně DPH 20%). Modul pohledávek budeme dále rozvíjet.


verze z 16.1.2012
 • v modulu "Kniha jízd" je u zápisu a tisku datumu jízdy nově údaj o čase jízdy
 • v modulu "Výchovně-pedagogická dokumentace" je v tiskové rekapitulaci mimořádných odměn a darů dětem sumarizace položek za daný rok
 • v hlavním programovém menu je nová položka "Pohledávky", poskytující výkazy o tvorbě opravných položek k pohledávkám dle vyhl. č. 410/2009 Sb.. V této aktualizaci je zprovozněna první ze dvou etap vývoje tohoto nového modulu a obsahuje zachycení datumu splatnosti u zápisu předpisů (pohledávek) a stav a rozpis opravných položek ke konci zadaného období. Dokončení druhé fáze bude dostupné v průběhu několika dnů, jakmile obdržíme konečnou metodiku účtování.
 • v nastavení přístupových práv zaměstnanců je v nabídce "Volby hlavního menu programu" položka práva "Účtování oprav. položek k pohl. dle vyhl. č. 410/2009 Sb."


verze z 12.9.2011
 • tato aktualizace z 12.9.2011 nahrazuje předchozí aktualizaci z 5.9.2011, která byla tímto doplněná na základě zpětné vazby klientů
 • vzhledem k tomu, že v některých zařízeních se zapisuje přehled o plnění týdenního programu výchovně vzdělávací činnosti do Knihy denní evidence, je u týdenního plánu ve Výchovně-pedagogické dokumentaci volba "Nepoužívat zápis o průběhu plnění denního plánu"
 • byla upravena sekce "Reedukační zápisy"
 • v hlavním programovém menu v položce "Seznamy" je nová volba "Druhy reedukačních zápisů"
 • při zápisu opatření ve výchově se při výběru daného ustanovení §21 zák. č. 109/2002 Sb. zapisuje druh opatření (kladné/záporné) automaticky
 • v modulu Kniha denní evidence lze pořídit kopii zápisu návštěvy apod. u dítěte (např. stejná událost u sourozenců)
 • pokud jste provedli aktualizaci systémového prostředí programu na okolních počítačích v síti (klienti) u předchozí aktualizace programu, není nutné tuto aktualizaci na okolních počítačích již provádět


verze z 29.8.2011
 • sekce "Etoped" v modulu Výchovně-pedagpogické dokumentaci byl na žádost našich klientů upraven na filtrování zápisů vždy pouze ke konkrétnímu dítěti, sekce "Měsíční hodnocení skupiny" je platná na jednotlivé skupiny
 • tlačítko pro okno "Nástěnka" je přístupné ze všech oken hlavních programových modulů stejně, jako z úvodního okna programu


verze z 22.8.2011
 • v modulu Adresář lze přidávat nové kontakty pořízením kopie z již existujícího kontaktu
 • v hlavním programovém menu v položce Seznamy lze přidávat a editovat názvy bankovních ústavů a jejich kódů
 • v modulu Kalendářní plán u dětí je přidán přehled o termínech odjezdů dětí na dovolenky ze schválených žádostí o povolení pobytu
 • v hlavním úvodním okně programu a v každém okně jednotlivých modulů je vlevo dole tlačítko "Nástěnka", kde lze libovolně vkládat např. dokumenty Wordu, Excelu, Pdf apod. (např. přetažením myší z jiného umístění, vložení kopie dokumentu atd.)
 • v modulu "Předpisy, měs. závěrka, VK" je na třetí záložce "Měsíční závěrka (mimo VK) a uzamčení období" tlačítko pro uzamčení vybraných období a pro přehled uzamčených období
 • je přepracován a doplněn modul "Výchovně-pedagogická dokumentace" s následujícími změnami:
 • týdenní program výchovně vzdělávací činnosti je rozdělen na jednotlivé dny vybraného týdne daného roku pondělí - neděle, spolu s týdenním hodnocením, zapisuje se plán a zápis o průběhu plnění
 • PROD - program rozvoje osobnosti dítěte s možností nastavit si osnovu vlastního dokumentu v každém zařízení (osnova se nastavuje v hlavním programovém menu v položce "Správce - Osnova PROD (Program rozvoje osobnosti dítěte)"
 • reedukační zápisy dle typu zápisu
 • sekce "Etoped" se samostatnými zápisy etopeda, speciálního pedagoga
 • ve všech nových částech modulu Výchovně-pedagogické dokumentace je možno zapisovat zápisy s libovolnou možností změny písma, barvy apod., lze vkládat tabulky atd.
 • v hlavním programovém menu v položce Správce je nová volba "Osnova PROD (Program rozvoje osobnosti dítěte)", kde si každé zařízení může navolit nebo zkopírovat stávající osnovu tohoto dokumentu
 • v hlavním programovém menu v položce Správce je nová volba "Jména zaměstnanců, kteří provedli uzamčení měsíčních závěrek předpisů" s možností tisku
 • v hlavním programovém menu v položce Správce ve volbě "Nastavení přístupových práv zaměstnanců" jsou dvě nová práva: pro editaci zápisů PROD, Týdenního programu VVČ a právo uzamykání měsíčních závěrek předpisů
 • doporučujeme s touto aktualizací stáhnout a nainstalovat aktualizaci systému i na okolní PC v síti (klient) - jako administrátor fyzicky na daném PC, nedoporučujeme přes vzdálenou plochu


verze z 2.5.2011
 • úvodní okno i okna hlavních modulů obsahují v levé části okna tlačítka pro vstup (přepnutí) do ostatních modulů. Zobrazují se podle přístupových práv přihlášeného pracovníka
 • v Aktuální přítomnosti a v Knize denní evidence jsou další sloupce pro identifikaci pohybů, sloupce interpretují jednotlivé kategore pohybů, informace o začátku a konci pohybu jsou nyní pod sebou
 • v Knize denní evidence jsou návštěvy dětí na samostatné záložce, informace o nově příchozích nebo propouštěných dětech jsou přemístěny na první záložku vedle informací o stravě
 • třídění dat zobrazených v seznamech v hlavních modulech je nyní funkční po kliknutí na šipkou zvýrazněný sloupec, možnosti třídících kritérií jsou značně rozšířeny
 • okno Denní upozornění je zobrazeno ve dvou záložkách, kvůli možnosti zobrazení více položek, na každé záložce je uveden počet upozornění
 • Evidence pošty - zrušené záznamy (vymazané) jsou šedou kurzívou, v tisku jsou červeně označeny jako stornované, číselná řada je zachovávána. Je zrychleno načítání dat. Fyzické trvalé odstranění těchto záznamů může provést pouze správce programu v nové nabídce hlavního menu Správce
 • do hlavního programového menu je vložena nová položka Správce, kde jsou integrovány ty akce, které může z hlediska kompetence provést pouze osoba mající k dispozici hlavní heslo správce programu
 • v modulu Přijaté/vrácené platby je informace o počátečním a konečném stavu vybraného konta dítěte a součet všech zapsaných předpisů MD, tyto informace jsou rovněž na tiskové sestavě
 • v Nastavení programových funkcí (vpravo dole) si může každý pracovník na svém PC nastavit, který modul programu se má spustit okamžitě po přihlášení do programu
 • v modulu Předpisy, měs. závěrka, VK je na záložce automatických předpisů tlačítko pro hromadný výmaz takto pořízených předpisů ve vybraném období
 • v Nastavení přístupových práv zaměstnanců jsou přidány předvolby - právo editace a výmazu je rozděleno na samostatné předvolby, nová jsou přístupová práva pro Záchytné pracoviště, taktéž lze nastavit přístup pro každou jednotlivou položku hlavního programového menu, právo tisknout osobní průkazy ostatních zaměstnanců
 • v modulu Kniha jízd lze vybrat jméno jiného řidiče u zápisu jízdy
 • byla provedená optimalizace rychlosti zpracování přístupu k datům, SQL dotazy
 • v Osobní kartě dítěte je u školy možnost zapsat funkční odkaz na internetové stránky školy
 • v Osobní kartě dítěte je u soudních opatření za páchání provinění rozšířeno pole pro zápis druhu/popisu opatření
 • v tiskových sestavách v Osobní evidenci dětí je místo položky "Průběžné pohyby / nepřítomnost dětí" volba "Evidenční přehled umístěných dětí v období", tisk pohybů je nyní dostupný z tisku v průběžných pohybech dětí v modulu Osobní evidence dětí
 • v Knize denní evidence lze pro tisk vybraných pohybů dítěte zadat období počátku pohybů od-do


verze z 17.1.2011
 • v přehledu pohybů dětí je nové tlačítko pro prohlížení detailu informací o zapsaném pohybu
 • v modulu Nastavení přístupových práv zaměstnanců správcem programu jsou tyto další dvě předvolby:
 • 1. předvolba: Po vstupu do zdrav. dokumentace zápisy pouze prohlížet - pro pracovníky, kteří potřebují znát tyto informace, ale nemají právo je měnit
 • 2. předvolba: Nahlížet do detailu informací o jednotlivých pohybech dětí - pro pracovníky, kteří nemají právo editace pohybů


verze z 1.1.2011
 • možnost změny velikosti hlavního okna programu pro každého uživatele zvlášť - jeho velikost a pozice zůstane uložená
 • v modulu Zdravotník je u evidence úrazů dítěte možnost zapsat úrazovou pojišťovnu, datum nahlášení úrazu, výši čerpané pojistné částky a datum přijetí finančního plnění
 • v modulu Evidence pošty je dostupný nový poštovní podací arch České pošty, a.s. pro doporučené zásilky
 • v modulu Výchovně-pedagogická dokumentace lze vytisknout seznam vybraných organizovaných činností a akcí zařízení dle datumu
 • v modulu Aktuální přítomnost dětí je optimalizováno zrychlení načítání datových údajů


verze z 14.11.2010
 • formát fotografie v tisku osobního průkazu zaměstnanců umožňuje nyní i nalepení fotografie v zákonném formátu
 • v evidenci ošacení dětí je možnost zadat jako způsob získání - Od zařízení
 • všechny programové tiskové sestavy lze vytisknout do souboru .pdf (možnost zaslání tiskové sestavy např. e-mailem)
 • v evidenci ošacení dětí lze vytisknout rovněž pouze vyřazené položky dle datumu vyřazení
 • v evidenci zaměstnanců zařízení lze vytisknout seznam zaměstnanců a jejich kontaktních údajů (telefony apod.)
 • v evidenci pošty je pod tl. Ceniny nová funkce pro zápis a sledování nákupů a spotřeby cenin (poštovních známek) dle období
 • při zápisu pošty lze z výše uvedené evidence cenin zapisovat neomezeně tzv. cenu poštovného (tato informace se následně zobrazuje i v tisku podacího deníku pod číslem řádku)


verze z 20.9.2010
 • Upgrade SQL dotazů


verze z 29.8.2010
 • v modulu Osobní a zdravotní evidence dětí lze v tisku přehledu průběžných pohybů dětí použít filtr na interní oddělení zařízení (pohyby dětí tohoto oddělení)
 • v sekci Ošacení dětí, obuv a jiné jsou rozšířeny možnosti tiskových sestav
 • ve vytištěných propustkách lze zapsat den a čas skutečného návratu a osobu, která příchod zapsala
 • v modulu Evidence pošty je možnost připojit k zápisu pošty neomezený počet dokumentů, taktéž zvlášť i k zapsané odpovědi
 • v modulu Osobní a zdravotní evidence dětí lze v přehledu průběžných pohybů tyto před tiskem odfiltrovat a zobrazit dle datumu začátku a konce pohybů


verze z 7.6.2010
 • v modulu Výchovně-pedagogická dokumentace je možnost vytisknout přehled opatření ve výchově dle dítěte / dětí, datumu a druhu opatření
 • při ručním doplnění údajů vypočteného kapesného dítěte lze vybrat způsob vyplacení hotově, bankovním převodem, zasláno poštou
 • vypočtené kapesné lze vytisknout taktéž podle vybraného způsobu vyplacení v daném období
 • pro pracovníky zařízení, kteří mají os. karty dětí pouze k prohlížení, jsou dostupná tlačítka přechodných bydlišť dítěte, otce, matky, jiných osob a os. průkazu dítěte


verze z 24.5.2010
 • výše max. nároku na kapesné dětí dle jejich věkových kategorií je automaticky vypočtena průměrem, pokud dítě v daném měsíci kapesného dosáhlo věku 6 let, 10 let nebo 15 let
 • v Knize denní evidence - Záznamy školy a výchovy - Záznamy u dítěte/skupiny lze vytisknout záznamy buď u dítěte nebo u celé skupiny, všechny zápisy nebo vybraný druh zápisu, s filtrem zápisů v datumu od-do
 • v Knize denní evidence je na záložce "Pohyb dětí v tento den" tlačítko pro zápis hromadného návratu
 • v Knize denní evidence je u návštěv dětí možnost vybrat zvlášť návštěvu kurátora nebo soc. pracovníka
 • modul Aktuální přítomnost dětí je nově aktualizován na síti každých 20 vteřin, rovněž zachycuje přítomnost dětí bez ohledu na zápis jejich pohybů v plánu do budoucna
 • v sekci "Žádosti o schválení pobytu mimo zařízení (dovolenky)" lze u každého dítěte samostatně vytisknout vybraný přehled žádostí ve věci tohoto dítěte
 • u vytisknutých propustek lze dopsat den a čas faktického návratu a podpis zapisovatele pro potřeby archivace těchto dokladů
 • v modulu "Ošacení dětí, obuv a jiné" je možnost zadat počet ks u individuálního přidělení položek mimo sklad, počet ks je následně i v tiskové sestavě
 • v nastavení přístupových práv zaměstnanců zařízení je nová předvolba pro "Právo zapsat schválení pobytu mimo zařízení kurátorem"
 • při tisku vybraného opatření ve výchově je rozlišováno "uděleno/uloženo" podle druhu opatření (kladné/záporné)


verze z 21.3.2010
 • v modulu "Kniha denní evidence" je v sekci "Pohyb dětí v tento den" možnost filtru seznamu dětí dle vybrané skupiny


verze z 15.3.2010
 • v modulu "Předpisy nároků, závěrka a vkl. knížky" je nová záložka "Automatický výpočet předpisů", kde lze u vybraných dětí a vybraných kont automaticky hromadně navést předpisy na zvolené období (možnost ručního pořízení nebo oprav s automatickým výpočtem dnů nepřítomnosti zůstala zachována). Prosíme klienty o test a zpětnou vazbu.
 • tisková sestava "Výpis nároků a plateb na vybraném kontě dítěte (pro rodiče, úřad apod.)" je u výpisu PnÚP doplněna o počty dnů mimo zařízení a na útěku
 • při tisku z "Knihy denní evidence" lze vybrat tisk výkazu pracovní doby služeb vychovatelů


verze z 7.3.2010
 • v modulu "Kniha denní evidence" lze zapsat tzv. "hromadný odchod (pohyb)" u vybraných dětí, např. škola apod.
 • při tisku Knihy denní evidence lze vybrat, zda chcete vytisknout i seznam všech umístěných dětí zařízení
 • v nastavení přístupových práv zaměstnanců lze povolit právo výmazu zápisů ostatních pracovníků v "Kalendářním plánu u dětí"
 • v tiskových sestavách v "Osobní a zdravotní evidenci dětí" možnost vytisknout seznam dětí zařízení dle státního občanství
 • v hlavní programové nabídce "Seznamy" je možnost vlastních definic druhů státních občanství (pro použití v os. kartách dětí)
 • v modulu "Aktuální přítomnost dětí" lze vytisknout zobrazený přehled dětí (vždy aktuální), jako informaci např. pro kuchyň při konci noční služby apod.
 • průběžné pohyby dětí lze nyní zapisovat i zpětně (i při neukončeném posledním pohybu), pouze však dle logiky časové posloupnosti (datum a čas odchodu/příchodu)


verze z 28.2.2010
 • tisková sestava "Výpis plateb na vybraném kontě dítěte (pro rodiče apod.)" doplněna o adresu rodiče
 • osobní karta dítěte: u údajů o vkladní knížce lze zapsat zůstatek VK při nástupu dítěte (v sekci "Nároky Kč, VK")
 • zdravotní evidence "Zdravotník" je doplněna o vstupní prohlídku, ošetřovnu s chorobopisy a průběhem nemocí, evidence hospitalizací
 • v evidenci pošty je v tisku podacího deníku přidán záznam o způsobu odeslání
 • v modulu "PŘEDPISY NÁROKŮ..." je na první záložce nad seznamem dětí vpravo tl. "Průvodce poč. stavy", umožňující navést počáteční zůstatky kont najednou u všech dětí
 • v nastavení programu lze mimo existující volby vybrat matematické zaokrouhlování vypočtených nároků na PnÚP


verze z 15.2.2010
 • elektronický přenos osobní karty dítěte mezi jednotlivými zařízeními - odpadá nutnost zapisování údajů při příchodu dítěte z jiného zařízení
 • tlačítko pro vytvoření souboru elektronického přenosu osobní karty se nalézá v levém dolním roku v os. karty po rozkliknutí vybraného dítěte
 • osobní karta dítěte: v důvodech umístění přidáno - CAN, závadová parta
 • při vkládání nové události v kalendářním plánu u dětí nová kolonka "Kdo zodpovídá"
 • v útěkovém listu pro PČR doplněna přechodná bydliště rodičů a údaj o jejich úmrtí
 • spisová značka zaměstnanců (v Evidenci zaměstnanců)
 • rozšíření tiskových výstupů (historie zadaných úkolů, údržby a návštěv u dětí) v Knize denního hlášení
 • zdravotní dokumentace vyjmuta z os. karty dítěte a přesunuta do zvláštní sekce Zdravotník v Osobní evidenci dětí
 • v modulu Osobní evidence dětí - tisk výpočtu součtu počtu dnů pobytu všech dětí v zařízení a na útěku (pro zasílání výkazu)
 • dokončen modul Evidence pošty
 • modul Předpisy nároků - tisk inventarize zůstatků vybraného konta u všech dětí ke konci vybraného období
 • modul Předpisy nároků - tisk všech aktuálních zůstatků všech kont u zobrazených dětí
 • v hlavním menu programu Seznamy možnost vlastního nastavení Druhy zápisů školy a výchovy v Knize denní evidence
 • osobní průkaz zaměstnanců s fotografií v modulu Zaměstnanci zařízení a jejich přístupová hesla
 • možnost zapsat více dovolenek na jednu žádost o schválení pobytu mimo zařízení
 • tisk propustky u každé dovolenky zvlášť
 • změna přístupových práv pro zapisování žádostí o schvál. pobytu mimo zařízení a zvlášť pro zápis dovolenky
 • zvlášť přístupové právo pro vstup do zdravotní evidence dětíPro vytvoření souboru přenosu osobní karty dítěte rozklikněte v Osobní a zdravotní evidenci dětí vybrané dítě a v levém dolním rohu klikněte na tl. "Soubor přenosu". V dialogovém okně Windows vyberte cílové umístění, kam se má tato dávka uložit (zvolený adresář, přenosné médim-USB Flash apod.). Přenosová dávka je tvořena dvěma soubory, pojmenované příjmením a jménem dítěte bez diakritiky s příponami .dbf a .fpt. Obsah těchto souborů je šifrován proti zneužití. Při následném založení nové osobní karty dítěte zvolte předvolbu "Soubor přenosu os. karty z jiného zařízení" a v dialogovém okně Windows vyberte umístění těchto souborů. Potvrďte zvolený soubor s příjmením a jménem dítěte a příponou .dbf a vyčkejte několik vteřin na dokončení procesu dešifrace a založení nové osobní karty. Tímto je funkce dokončena. Do nové osobní karty dítěte dopište aktuální údaje (VS, sp. značku apod.) a kartu uložte.